Заседание с дневен ред от девет точки провежда на 29 юли Общинският съвет в Болярово

IMG_1518Сесия с предварителен дневен ред от девет точки предстои да  проведе на 29 юли 2019 г. Общинският съвет в Болярово. Заседанието ще започне с отчета за изпълнението на бюджета на общината за първото шестмесечие на 2019 г. Следващите точки са за одобряване отчета за разходите за командировки на кмета на общината и председателя на общинския съвет за второто тримесечие на годината; отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет Болярово за първото шестмесечие 2019 г.; отчет за работата на Общински съвет Болярово за първото шестмесечие на 2019 година.

Ще бъде предложена за гласуване докладна записка за отдаване под наем за 2018/2019 стопанска година на проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне на землищата в община Болярово общински полски пътища попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на селата Мамарчево, Златиница и Ситово.

Дневният ред на сесията включва още предложени за продажба на  имот – частна общинска собственост в гр. Болярово на ул. „Младежка“ № 27 и на недвижим имот – частна общинска собственост,  в с. Ситово, община Болярово, представляващ УПИ-IIIв кв. 3 по плана на селото.

Предвидено е приемането на допълнителен годишен план за 2019 г. и ползването на дървесина от общински горски територии собственост на община Болярово.

Заседанието приключва с  изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

About the Author :

Leave a reply