Заседание на Общински съвет – Болярово

На 27 март 2014 година Общински съвет – Болярово проведе тридесет и първото си заседание.

На него общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: мрежата от училища и детски градини и утвърждаването на самостоятелни и слети паралелки с ученици под минималния брой в община Болярово за учебната 2014/2015 година; годишния отчет на Комисията за детето за 2013 година; общинска програма за закрила на детето при община Болярово за 2014 година; продажба на иглолистна дървесина на корен; относно увеличаване на общата численост на местни дейности – дейност “Домашен социален патронаж”; относно предложение за приемане на Наредба № 22 на ОбС Болярово за критерии и ред за предоставяне на еднократна помощ на граждани от община Болярово; относно отдаване под аренда на земеделска земя – общинска собственост в землището на с.Воден; промяна на бюджета и инвестиционната програма на Общината за 2014 година; приемане промяна на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за периода месец януари 2014 г. – декември 2014 година; кандидатстване на Община Болярово с проектно предложение “Проектиране и изпълнение на благоустройствени дейности и обновление на техническата инфраструктура на къща – музей “Стефан Караджа”, паметник “Стефан Караджа”, прилежащ парк и пешеходна зона в с. Стефан Караджово, община Болярово” по “Процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнение на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост”, Компонент 2: “Проектиране и изпълнение на проектни предложения”, към Министерство на инвестиционното проектиране

Обсъдени и гласувани бяха и отчети относно: работата на общинската администрация по Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове за периода от 01.01.2012 до 31.12.2013 година; организацията на работата на общинската администрация по Закона за етажната собственост и подзаконовите нормативни актове; работата на кмета на кметство с.Мамарчево за 2013 година. За пререзглеждане в следващото заседание бе върнат отчета на кмета на село Стефан Караджово.

Две доклодни записки бяха отхвърлени. Общинските съветници единодушно гласуваха против: продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в землището на с. Воден и продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в землището на с. Голямо Крушево.

About the Author :