Заседание на Общински съвет – Болярово

IMGP4361AОбщински съвет – Болярово проведе вчера 30-то си заседание. Съветниците приеха отчета за изпълнението на бюджет 2013 г., програмата за развитие на читалищната дейност през 2014 година, докладна записка за категоризиране на жилища общинска собственост според предназначението им. Приет беше и отчет за дейността на съвета и неговите комисии за второто шестмесечие на 2013 г. Съветниците гласуваха и програма и критерии за определяне и отпускане на еднократни помощи, докладна записка за предоставяне безвъзмездно право на собственост върху имоти държавна собственост на община Болярово, докладна записка за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в землището на с.Горска поляна. Взето беше решение за издаване на запис на заповед от община Болярово в полза на ДФ ”Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавена стойност след извършено авансово плащане по договор № 28/321/00841 от 12.07.2011 г., по Мярка 321, по проект “Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр.Болярово, община Болярово”. Съветниците одобриха и докладна записка, свързана с предложение на областен управител на основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите за разглеждане на въпроси от “Асоциация по В и К – Ямбол” на заседание на 17.03.2014 г. от 14.00 ч. в сградата на Областна администрация Ямбол и за съгласуване позиция и мандат от Общински съвет на община Болярово по въпросите от дневния ред на Общото събрание на асоциацията. Приета беше и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2015-2017 г. на община Болярово. Определена беше и продажна цена на дърва за огрев добити от извън горски фонд.

About the Author :