Заседание на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в “Тунджа”

1“Тунджа”, 10.11.2017 г.

На 9 ноември 2017 г., от 14.00 часа, под председателството на кмета Георги Георгиев, в Конферентната зала на община „Тунджа“ се проведе заседание на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси /ОССЕИВ/.

Съветът включва представители на администрацията на община  „Тунджа“, общински съветници, представител на Районно управление „Полиция“ –Тунджа, представител на РЗИ-Ямбол, на РУО – Ямбол, Дирекция „Социално подпомагане“ –Ямбол, представители на Сдружението на директорите на учебно-възпитателните заведения на територията на община „Тунджа“, както и членове на Местната активна група, създадена в изпълнение на програми РОМЕД 2 И РОМАКТ.

2По време на заседанието беше обсъден напредъка на проектите по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 – „Заедно” – споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип“ и “Хоризонти” – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип”.

Проектите целят да бъдат създадени и подобрени условията за социализация и образователна интеграция на деца от етнически малцинства и на деца от семейства в неравностойно положение в малките населени места чрез гарантиране на равен достъп до качествено предучилищно образование и възпитание, приобщаване на родителите им към ценностите на предучилищното и училищно образование.

Членовете на съвета обсъдиха извършените до момента дейности по проектите, положителния ефект от работата на ромските образователни сътрудници, които работят с децата и родителските общности, както и ползотворната работа между институциите и община „Тунджа“.

 

About the Author :