Заседание на Общинския съвет в Болярово е насрочено за 22 декември

 

Болярово, 18.12.2021 г.

Сдружение „Вяра, образование, бъдеще“ също прегърна принципите на община Болярово за опазването на околната среда. Управляващият орган на ОП „Добро управление“-Дирекция „Добро управление“ в администрацията на Министерския съвет обяви процедура за набиране на проекти предложения с наименование „BG05SFOP001-2.025 –„ Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики в законодателството“. Кандидати по тази процедура, обаче, могат да бъдат само неправителствени организации, а общините могат да кандидатстват само като партньорска организация.

Предвид сериозните ангажименти на местните власти във връзка с управлението на отпадъците и необходимостта от търсене на вече действащи решения в тази сфера, Сдружение „Вяра, образование и бъдеще“ разработи съвместно с община Болярово проектно предложение с наименование „Подобряване управлението на отпадъците на Община Болярово и използването им като ресурс за разделно събиране на битови отпадъци“. Сдружението е регистрирано в София през 2015 г. и има добър опит в реализацията на проекти за активизиране на гражданското участие по теми за опазване на околната среда. Проектното предложение включва проучване и анализ на прилаганите в страната и приложими на местно ниво механизми, методи, модели и добри практики за разделно събиране на битови отпадъци и управление на биоразградимите и био отпадъците; провеждане на широка информационна кампания; повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в политиката по управление на биоразградимите и био отпадъците. Разделното събиране на опаковките и останалите отпадъци, които ежедневно трупаме в домакинствата си и офисите, е един от начините да намалим и таксите, които плащаме на държавата чрез общините.

Пак с цел по-ниска налогова тежест за домакинствата и бизнеса беше подписано и сътрудничеството с община Елхово за изграждането на компостираща инсталация, но проектът беше прекратен, не по вина на община Болярово.

Кандидатстването на община Болярово с новия проект – сега с неправителствена организация, зависи от решението на Общински съвет-Болярово. Инсталации в случая няма да бъдат изградени, но ще се създаде базата, с която занапред общината ще може да търси финансиране за въвеждането на действаща система за разделно събиране.

Наред с това предложение, общинските съветници ще обсъждат на 22 декември и каква да е таксата за битови отпадъци за граждани и фирми за следващата година. Въпреки увеличените разходи за гориво, електрическа енергия, възнаграждения и осигуровки, общинската администрация предлага ставките за налога да останат без промяна. За жилищни и вилни имоти на граждани и предприятия ще е 3,00 промила, за нежилищни имоти – 11,50 промила. В дневния ред на предстоящото заседание е също приемане на нова Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Болярово. Всъщност, няма да има промяна на данъците, с новата наредба се цели единствено местната нормативна уредба да се съобрази с измененията в националното законодателство. Допълнителни субсидии от общинския бюджет ще получат читалищата в Стефан Караджово, Мамарчево, Голямо Крушево, Воден и Попово, ако общинските съветници приемат предложението на администрацията за актуализацията на бюджета. То вече беше одобрено от постоянните комисии.

Общинските съветници ще гласуват и по предложението за отдаване под наем за 2021/2022 стопанска година на проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне на землищата в община Болярово общински полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землището на село Денница, както и за упълномощаването на кмета на общината Христо Христов да участва в свиканото през януари извънредно извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ АД. То е насрочено за 11 януари, а единствената му точка в дневния ред е бизнес-програмата, предложена от министъра на здравеопазването.

About the Author :

Leave a reply