Заседава Регионалният съвет за развитие

27.3.14 006aОбластният управител на област Ямбол Николай Пенев взе участие в седемнадесетото заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, което се проведе днес в Областна администрация Стара Загора. Съгласно установения ротационен принцип, заседанието протече под председателството на областния управител на Стара Загора Живка Аладжова. Участие взеха също областните управители на Сливен и Бургас, представители на министерства, общини в Югоизточен район, синдикални и браншови организации, регионални инспекторати по образованието, регионални служби по заетостта, НПО  и др. На срещата бе представена обобщена информация за напредъка в хода на операциите по Оперативните програми (2007-2013) в Югоизточен район към месец март 2014 г. Общият брой сключени договори по Оперативните програми в ЮИР е 943 бр. Най-голям  брой проекти има област  Бургас – 340 бр., следван от област Стара Загора -289 бр., област Ямбол – 158 бр. и област Сливен – 135 бр.  Общата стойност на сключените договори в Югоизточен район  е 2 715 308 638 лв. С най-висок относителен дял – 36,9% от  усвоените средства, се отличава ОП „Транспорт“ (1 003 131 979 лв.), следвана от ОП „Околна среда“ – 32,4%       (879 342 044 лв.) и ОП „Регионално развитие“- 16,7% (455 411 248 лв.). Участниците в заседанието бяха запознати с проекта на Споразумението за партньорство на Република България и степента на подготовка на Оперативните програми за новия програмен период 2014-2020 г. Поставен бе акцент върху проекта на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. Представители на регионалните инспекторати по образованието представиха перспективите и очакванията пред професионалното образование и обучение на територията на района. На заседанието бе обсъдено и изпълнението на Европейската гаранция за младежта в контекста на разработения Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта, приет от Министерския съвет на 18.12.2013 г. Целта  на инициативата се състои в подпомагане на прехода на младите хора от образование към заетост и недопускане на продължителна безработица, водеща до социално изключване.  От юни 2014 г. се предвижда стартиране на схеми, насочени към младежите, финансирани със средства от ЕСФ, включително средства по Гаранцията за младежта, съгласно Инициативата за младежка заетост. С приоритет ще се финансира обучение и заетост на младежите до 25 г., с основно и по-ниско образование, а за младежите с висше и средно образование ще се финансира започването на първа работа (стажуване). В съответствие с Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта ще се проведат специализирани трудови борси за младежи във всички областни градове на страната. Чрез тях ще се предоставят възможности за среща на младежите и работодателите, осъществяване на директен контакт и представяне. Представител от министерството на регионалното развитие запозна членовете на Регионалния съвет със стартиралата трета процедура по присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Кампанията ще се проведе в периода 06.03.2014 – 30.04.2015 г., а срокът за кандидатстване на общините е от 10.04.2014 г. до 31.07.2014 г. С Етикета се удостоверява, че управлението в общината отговаря на определени изисквания за качество на управлението и на предоставяните услуги за гражданите.

Калина Бакалова

 

About the Author :