Започна работата по съвместния проект „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово”

bolyarovoОбщините Стралджа и Болярово започнаха работа по одобрения съвместен проект „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово”(административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.40-0099 – С01 от 23.05.2019 г. по проект Програма: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., по процедура BG05M9OP001-2.40 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”).

STRОсновната цел на проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в община Стралджа и община Болярово чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им. Общата му стойност е  195 136,16 лв., от които 165 865,74 лв. финансиране от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и 29 270,42 лв. национално съфинансиране.

Целевите групи са възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и техните семейства, като броят на лицата, включени в проекта, е 64  потребители: 41 лица на територията на община Стралджа и 23 лица на територията на община Болярово.

Дейностите, които ще се извършат по проекта са: предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора на територията на община Стралджа и община Болярово; предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; оптимизиране на качеството на предоставяните патронажни грижи чрез повишаване и поддържане на компетентността на персонала и изграждане на модел за обективно и емоционално устойчиво професионално поведение; техническо и материално обезпечаване на предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги; осигуряване на подходящи помещения, необходими за предоставянето, управлението и координирането на патронажните грижи, посредством осъществяване на строително-ремонтни дейности

Срокът за изпълнение на плроекта е 18 месеца.

About the Author :

Leave a reply