Започва реализацията на проект “Желани пространства”

DSC01761На 27 септември 2016 г. от 16.00 ч., се проведе встъпителна пресконференция по проект “Желани пространства” – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места”, одобрен за финансиране по  процедура „Услуги за ранно детско развитие. Проектът е на стойност 588 567 лв., с планирана продължителност на дейностите 28 месеца.

Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев подчерта значимостта на този проект в контекста на цялостната социална политика, която провежда общината. „На прага сме на реализацията на най-мащабната инвестиция в ранната детска грижа на територията на община „Тунджа”. Настоящият проект е категорично доказателство за приоритетната роля на грижата за подрастващите в нашите политики. Мисля, всички в тази зала сте убедени, че помощта за децата и подкрепата за техните родители са първостепенни наши ангажименти. В кратка ретроспекция държа да напомня иновативния и комплексен подход на нашата община по отношение на нейното бъдеще. Отмяната на таксите в детските градини, безплатното обедно хранене, целодневната организация на образователния процес за всички ученици, поредицата от проекти в подкрепа на детското развитие, уникалният Център за изкуство и извънучилищни дейности са само част от нашите ангажименти към детското развитие“, допълни той.

DSC01764В пресконференцията взеха участие и Началник отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” Ямбол Лилилия Славова и Гергана Кръстева – социален работник в същия отдел.

Заместник-кметът Станчо Ставрев запозна присъстващите с основните цели на проекта – превенция на социалното изключване,  намаляване на бедността сред децата и други лица в риск, чрез интегрирани инвестиции в ранното детско развитие и социално включване в населените места на община “Тунджа”. За период от 24 месеца по проекта ще бъдат предоставени интегрирани здравни, социални и образователни услуги. Това ще надгради добрия опит и въведените практики по Проекта за социално включване, финансиран от Световната банка за възстановяване и развитие.

По проекта ще се финансира дейността на Общностния център с Кабинет за ранна интервенция на уврежданията в с. Кабиле. Услугите ще се предоставят и в цялата мрежа от детски заведения на територията на общината, както и като мобилна работа в домовете на потребителите.

DSC01765В рамките на комплексния интегриран подход е предвидено доставянето на следните услуги: Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията; Ранна интервенция на уврежданията; Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания; Индивидуално консултиране и групова работа с деца, родители и бъдещи родители; Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване училищната готовност на децата за равен старт в училище.

Реализираните проекти към момента и тези, които стартират, са покателни за приоритетната роля на ранната детска грижа и предучилищна подготовка  в политиките на община „Тунджа“.

DSC01766 DSC01777 DSC01786 DSC01789 DSC01797

About the Author :