Започва плащането на местните данъци и такси в община “Тунджа”

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОт днес, 26.01.2015 година, в община „Тунджа“ стартира заплащането на задълженията за данък върху недвижими имоти, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци за 2015 година.

Законът дава възможност задълженията да се плащат на две равни вноски в срокове до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която са дължими. На предплатилите до 30.04.2015 г. за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

През 2014 година община „Тунджа“ изгради пряка връзка през интернет за обмен на данни за задълженията по местните данъци и такси в 14 населени места от общината. Това са селата Кукорево, Безмер, Ботево, Бояджик, Веселиново, Генерал Инзово, Дражево, Кабиле, Скалица, Маломир, Овчи кладенец, Роза, Тенево и Ханово. Тази придобивка позволява получаване на актуална и детайлна информация за задълженията и плащанията на лицата и ще допринесе за повишаване качеството и бързината на обслужване на гражданите и на събираемостта в населеното място.

Отдел „Местни данъци и такси” в община „Тунджа” предостави в електронен вид информация на всички 44 населени места на общината – табулограми с актуалните задълженията на физически и юридически лица по видовете данъци:

– Данък – недвижими имот;

– Данък – превозни средства;

– Патентен данък;

– Такса „Битови отпадъци”;

– Глоби и санкции.

С това се дава и още една възможност на живущите по населените места на общината да заплатят своите налози в кметствата с ръчни приходни квитанции.

Всички живущи извън населените места на община „Тунджа” могат да заплатят задълженията си по банков път, в пощенски клон чрез пощенски запис, в касата на „Местни данъци и такси” към Административния център на общината, както и в посочените 14 села, в които е изградена интернет връзка с общината.

About the Author :