Започват проверки на всички язовири в област Ямбол

IMG_2728Започва цялостното обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях в Ямболска област, съобщи на прифинг областният управител Димитър Иванов.

Обект на обследване ще бъдат всички язовири на територията на областта, независимо от тяхната собственост. В края на проверката ще стане ясен точния брой на водните обекти, язовири и тези, които са за извеждане от експлоатация.

По списъци на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ обект на проверка са 419 обекта на територията на областта. Комисията започва проверките на 7 юли от община „Тунджа“. Според ДАМТН от общо 419 язовира в областта в община „Тунджа“ са 131, като общината има определени оператори само за 69 язовира. Община Елхово – 102 язовира. В община Болярово язовирите са 116, в община Стралджа – 62. На територията на областта има и 7 язовира в управление на Напоителни системи ЕАД и един язовир на НЕК – ЯиК.

Целта на проверките на всички язовири сега е осигуряване и гарантиране на безопасната експлоатация на язовирите чрез засилен контрол с цел недопускане на риск за живота и здравето на хората.

Областният управител Димитър Иванов коментира състоянието на язовирите в момента от гледна точка готовност на областта при кризисна ситуация с наводнения. „Ако кажа, че сме в пълна готовност няма да съм напълно прав. Дори и общините, които казват че всичко им е наред, не са подготвени. Вярно е че язовирите в момента са с малък обем, но проблемните зони са в селата. Визирам състояние на деретата и каналите, които са непочистени. Ангажиментите са на кметовете и те трябва да ги изпълняват“, подчерта областният управител.

При изпълнение на правомощията си контролния орган ДАМТН  има право да съставя актове за установяване на административни нарушения.

В комисията, назначена от областния управител за обследване на състоянието на язовирите се включват освен представител на Областна администрация и експерти от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, представители на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ Пловдив и Басейнова дирекция „Черноморски район“ Варна. В Областна администрация Ямбол е назначен и специалист, чиято специалност отговаря на изискванията на наредбата, който ще бъде председател на комисията. „Комисията трябва отговорно да се отнесе към задълженията си, както и общините, които да инвестират част от наемите, които получават в укрепване на язовирите“, коментира областният управител.

В срок до 31 октомври 2017г. комисията трябва да извърши проверки на място на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях.

За всеки обследван обект комисията съставя протокол по образец за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията. Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на заместник областния управител Волен Дичев.

About the Author :