Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали в община “Тунджа”

З  А  П  О  В  Е  Д 

№ РД-07-1119 

гр. Ямбол, 09.08.2022 г. 

Във връзка с произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г., на основание чл.183, ал.3 от Изборния кодекс и чл.44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

О П Р Е Д Е Л Я М:

  1. Местата за поставяне на агитационни материали:
Населено място Място за поставяне
 1             2                                                        3   
1. Асеново Информационно табло до хранителен магазин
2. Безмер Витрина на кооперативен магазин
3. Болярско Информационно табло до автобусната спирка
4. Ботево Информационно табло до кметството и колона за обяви до църквата
5. Бояджик Информационни табла на площада
6. Веселиново Информационно табло пред фурната
7. Видинци Информационно табло пред кметството
8. Ген.Инзово Информационно табло до фурната
9. Ген.Тошево Витрина пред бившата сграда на кметството
10. Голям манастир Информационно табло пред кметството
11. Гълъбинци Информационно табло пред читалището
12. Дражево Информационни табла в центъра на селото
13. Драма Витрина на читалището
14. Дряново Информационно табло до кметството
15. Завой Информационно табло пред автобусна спирка
16. Златари Информационни табла до кметството
17. Кабиле Информационни табла в центъра на селото и на автобусните  спирки
18. Калчево Информационни табла в центъра на селото
19. Каравелово Информационно табло пред ритуалната зала
20. Козарево Информационни табла срещу библиотеката и до офиса на ЗПК-Козарево
21. Коневец Колона за обяви срещу кметството
22. Крумово Информационно табло и  колона за обяви пред кметството
1 2 3
23. Кукорево Информационни табла пред кметството
24. Маломир Колони за обяви до автобусната спирка, кафе-аперитив и парка
25. Меден кладенец Информационно табло пред читалището
26. Межда Информационно табло в центъра на селото
27. Миладиновци Информационни табла  пред кметството
28. Могила Информационно табло в центъра на селото
29. Овчи кладенец Информационно табло в центъра на селото
30. Окоп Информационни табла  пред кметството
31. Победа Информационно табло до кметството
32. Робово Информационно табло до смесен магазин
33. Роза Информационни табла пред Пенсионерски клуб – западната страна
34. Савино Колона за обяви в центъра на селото
35. Симеоново Информационно табло пред пощата и табла на центъра
36. Скалица Информационни табла до читалището, фурната и зад читалището
37. Сламино Информационно табло пред кафе-аперитив
38. Стара река Информационни табла до автобусната спирка
39. Тенево На фасадната стена на сградата на бившето АПК
40. Търнава Информационно табло на центъра
41. Хаджи Димитрово Информационно табло пред читалището
42. Ханово Колони за обяви в центъра на селото
43. Чарган Информационно табло до спирката
44. Челник Информационно табло до спирката
  1. Агитационни материали се поставят на други сгради, огради и витрини, извън посочените в т.1, с разрешение на собственика или управителя на имота.
  2. На основание чл.186, ал.3 от Изборния кодекс партиите, коалициите и инициативните комитети в седем дневен срок след изборния ден следва да премахнат поставените от тях агитационни материали.

Заповедта да се обяви публично на интернет страницата на общината и в населените места.

Копие от заповедта да се изпрати на Районната избирателна комисия.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината, кметовете и кметските наместници.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ           /п/

/Съгл. Заповед № РД-07-1116 от 08.08.2022 г./

За Кмет на Община „Тунджа”

л:

About the Author :

Leave a reply