Заповед за местата за обявяване на предварителните избирателни списъци в община „Тунджа“

З  А  П  О  В  Е  Д 

№ РД-07-1120

гр. Ямбол, 09.08.2022 г. 

         Във връзка с произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г., на основание чл.41, ал.1 и ал.3 от Изборния кодекс и чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местната администрация,

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Я  М: 

Местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на Община „Тунджа“ – гр. Ямбол, както следва:

Населено място Място за обявяване
1 2 3
1  с. Асеново Табло в сградата на кметското наместничество
2  с. Безмер На прозорците в младежкия дом
3  с. Ботево Табло във фоайето на кметството
4  с. Болярско Табло в сградата на кметското наместничество
5  с. Бояджик Табло в сградата на кметството
6  с. Веселиново Табло в клуба на пенсионера
7 с. Видинци Табло в клуба на пенсионера
8 с. Генерал Инзово Витрина на пенсионерския клуб
9 с. Генерал Тошево Табло във фоайето на кметското наместничество
10 с. Голям Манастир На входната врата на читалището
11 с. Гълъбинци На входната врата на читалището
12 с. Дражево Витрина на старото читалище
13 с. Драма Табло в сградата на кметското наместничество
14 с. Дряново Табло пред сградата на кметското наместничество
15 с. Завой На прозорците на клуба на пенсионера
16 с. Златари На прозорците на читалището
17  с. Кабиле Витрина на бившия ресторант
18 с. Калчево Витрина на сградата на зрителната зала
19 с. Каравелово Табло в читалището
20 с. Козарево На прозорците на клуба на пенсионера
21 с. Коневец Табло в читалището
1 2 3
22 с. Крумово Табло в читалището
23 с. Кукорево Табла в коридорите на читалището и пощата
24 с. Маломир Табло на спирката
25 с. Меден кладенец Табло в читалището
26 с. Межда На прозорците на пощата
27 с. Миладиновци На прозорците на читалището
28 с. Могила Табло в сградата на кметството
29 с. Овчи кладенец Табло в сградата на кметството
30 с. Окоп Табло в читалището
31 с. Победа Табло до сградата на кметството
32 с. Робово На прозорците на клуба на пенсионера
33 с. Роза Табло в пенсионерския клуб – северна страна
34 с. Савино На вратата на кметското наместничество
35 с. Симеоново Табло в читалището
36 с. Скалица На прозорците във фоайето на читалището
37 с. Сламино Табло на спирката
38 с. Стара река Табло на спирката
39 с. Тенево Табло във фоайето на кметството
40 с. Търнава На прозорците на читалището
41 с. Хаджи Димитрово На прозорец на кметството
42 с. Ханово На прозорците на клуба на пенсионера
43 с. Чарган Табло в сградата на кметството
44 с. Челник Табло в читалището

 

Копие от Заповедта да се изпрати на ТЗ „ГРАО“ – гр. Ямбол и Районната избирателна комисия.

Заповедта да се обяви публично на интернет страницата на общината, на видно място в населените места и чрез средства за масово осведомяване.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината, кметовете и кметските наместници.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ              /п/

/Съгл. Заповед № РД-07-1116 от 08.08.2022 г./

За Кмет на Община „Тунджа”

 

 

About the Author :