Заключителна среща по проект в община “Тунджа”

1Заключителна среща по Проект № 2014-1-ES01-KA201-004324 „Мост между културите: метод на необходимите политики и стратегии за включване на ромските ученици и техните родители в образователните системи“, финансиран по Програма на Европейския съюз, насочена към образованието, обучението, младежта и спорта – ЕРАЗЪМ+ 2014-2020 се проведе на 11 август 2017 г. от 16 часа в община “Тунджа”, съобщават от там.

Проектът се изпълнява в партньорство между Община „Тунджа“, образователен инспекторат от провинция Алба – Република Румъния, Община Сидерно от Република Италия и Областна администрация Конак от Република Турция. Водеща организация e „Дженералитат Валенсия“ – институция, развиваща дейност в сферата на образованието, инвестициите, културата и спорта  в област Валенсия, Испания.

2Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев приветства всички и сподели, че този успешно реализиран международен проект свидетелства за това, че чрез последователни политики се постига устойчивост на резултатите и се надграждат вече реализирани дейности, като се въвличат все повече заинтересовани страни в процеса на обучение, възпитание и социализация на децата от община „Тунджа“.

Гости на срещата бяха директори и педагози от общинските училища, специалисти и образователни сътрудници.

3Заместник-кметът на община „Тунджа“ Станчо Ставрев представи основните интервенции застъпени в международния проект, чрез които са се изградили ефективни стратегически партньорства в областта на образованието и апробиране на нов модел в образователните системи на територията на страните – партньори, обмяната на опит чрез представяне на иновативни педагогически практики и възможности за подкрепа в обучението на учители за работа в мултикултурна среда.

4Той допълни още, че дейностите, подкрепени в рамките на този проект генерират положителен и дълготраен ефект не само върху партньорските организации, но и  върху лицата от целевите групи.

Срещата бе равносметка на извършеното, на наученото, на споделения опит, на поетите и изпълнени социални ангажименти, на израстването, на създадените интернационални приятелства, и на възможностите за положителна промяна за постигане на по-големи успехи, в които център да бъде детето и неговото пълноценно израстване на само като достоен жител на община „Тунджа“, но и като гражданин на света.

About the Author :