Заключителна пресконференция по проект на ОПАК

kolonaНа 29 юни 2015 г. се проведе заключителна пресконференция по проект «Обучение за повишаване на квалификацията и компетентността на служителите на община Болярово за по-добро административно обслужване”.

На пресконференцията присъства кметът на община Болярово Христо Христов, общински съветници, кметове е кмeтски наместници, медийни представители.

Мария Янчева, ръководител на проекта, представи пред присъстващите резултатите от проекта. От нейната презентация стана ясно, че проект «Обучение за повишаване на квалификацията и компетентността на служителите на община Болярово за по-добро административно обслужване” е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Стойността му е 77 945,86 лв., продължителността – 12 месеца.

Общата цел на проекта е подобряване на ефикасността и ефективността на работата в община Болярово, а специфичните цели – повишаване на капацитета на служителите на администрацията на община Болярово чрез подобряване квалификацията на служителите й. Основните дейности бяха: Дейност 1 – Управление на проекта; Дейност 2 – Обучение по информационни технологии; Дейност 3 – Обучение по ключови компетентности; Дейност 4 – Обучение в ИПА и Дейност 5 – Осигуряване на информацияи публичност на проекта.

По всяка една от дейностите госпожа Янчева даде подробно разяснение за хода на работата. Организатор на обученията бе избраната фирма-изпълнител  ЕТ „Персонал консулт – Ганчо Попов” – София. Темата бе «Бизнес комуникации и работа в екип», а осигуряването на информация и публичност (включително и заключителната пресконференция) бе от избраната фирма-изпълнител «Ди Ем Ай Дивелопмънд» ЕООД – град София. Във връзка с тези дейности, освен че се проведоха две пресконференции, бяха изготвени и рекламни материали.

С реализацията на всички дейности бяха постигнати и очакваните резултати: успешно изпълнен проект, съгласно сключения договор между община Болярово и УО на ОПАК; обучени общо 99 общински служители; получени 99 сертификати. В резултат на което беше постигната основната цел – повишаване на капацитета на служителите в община Болярово чрез подобряване на тяхната квалификация.

Присъстващите служители от общинската администрация споделиха своите впечатления и придобити умения, а общинският кмет изрази задоволството си, че това е поредното доказателство,че община Болярово умее да управлява проекти.

About the Author :