Заключителна пресконференция по проект „RECYCLING” – „Качествен живот с рециклиране“

TUNDJA1На 09 април 2015 година от 11 ч. в заседателната зала на Община Тунджа ще се проведе Заключителна пресконференция по проект „RECYCLING” – „Качествен живот с рециклиране“, по който Местна инициативна група – Тунджа е партньор.

Проектът, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „България – Турция“ 2007-2013 година, се реализира съвместно с „Асоциация на млекопроизводителите от Одрин, район Централен и област Сулоглу” – Турция и бе с продължителност 12 месеца.

За наблюдение и контрол на изпълнението на проекта бе създаден и съвместен координиращ комитет, който включва представители и на двамата партньори.

Участие в пресконференцията ще вземат представители на водещия партньор Асоциацията на млекопроизводителите от Одрин, район Централен и област Сулоглу с ръководител Мустафа Сючмез. Поканени са членовете на Управителния съвет на МИГ-Тунджа, ръководството на Община „Тунджа“, председателят на Общински съвет „Тунджа“, земеделски производители от общината, кметове и кметски наместници, читалищни дейци и граждански организации от региона.

Проектният координатор Мария Бейчева ще представи основни моменти от изпълнението на проект „Качествен живот с рециклиране“ – продукти и резултати от извършените дейности и проведени събития. 

Проектът „Качествен живот с рециклиране ” се съфинансира от Европейски съюз чрез ИПА „Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция”ССI 2007CB161PO008-2013-3

Тази публикация е реализирана с подкрепата на Европейския съюз чрез ИПА “Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция”.Цялата отговорност за нейното съдържание е на “Местна инициативна група – Тунджа” и по никакъв начин не отразява мнението на Европейския съюз или на Управляващия  орган на Програмата.

About the Author :