Заемът осигурява на община Ямбол рекорден бюджет в предизборна година

DSC01561Рекорден бюджет от 80 747 943 лв. за 2019 г. осигурява дългосрочният  облигационен заем, който кметът на Ямбол иска да изтегли точно в предизборната година, а данъкоплатците да го плащат 12 години след това. Самото представяне пред гражданите направи Антония Царева, началник сектор „Бюджет” в общината, която обяви, че държавното финансиране в бюджета е 37 419 692 лв., общинското финансиране е 43 328 251 лв., а капиталовите разходи са 21 098 044 лв.

Бюджетът за 2019 г. е с 26 023 397 лв. повече спрямо бюджетния план за 2018 г., от които 17 602 470 лв. са от заема, 5 045 300 лв. е повишението на трансферите от държавата, 687 911 лв. е увеличението на собствените приходи, а 2 407 716 лв. е завишението на преходния остатък.

Данъчните приходи са завишени с 600 000 лв. спрямо 2019 г. и достигат общо 8 210 000 лв., от които 280 000 лв. от патентен данък, в който са включени и 80 000 лв. данък върху таксиметровия превоз на пътници. Другите постъпления от данъци са – 2 600 000 лв. данък върху недвижими имоти; 3 700 000 лв. данък върху превозните средства (с 400 000 лв. завишение); 1 600 000 лв. данък за придобиване на имущество (с 200 000 лв. увеличение) и 30 000 лв. туристически данък.

Неданъчните приходи са завишени само с 87 911 лв. спрямо 2018 г. и достигат общо 11 189 599 лв. Към тях спадат 1 872 316 лв. приходи и доходи от собственост, което е с 31 208 лв. повече спрямо 2018 г. Приходите от общински такси са 6 424 000 лв., завишение със 170 000 лв. Глобите са 750 000 лв, а другите приходи 101 000 (с 2000 лв. повече).  Внесените ДДС и други данъци са завишени на минус 969 717 лв. (със 108 297 лв. повече спрямо 2018 г.) Със 7000 лв. по-малко са и планираните постъпления от концесии – 12 000 лв. Постъпленията от продажба на нефинансови активи (сгради, нематериални дълготрайни активи и земя) са 3 млн. лв., като това се планира без изменение от 2016 г. досега, но не се изпълнява. За сравнение през 2017 г. от планирани приходи по това направление от 3 млн. лв., изпълнението е 2,095 млн. лв., а от там не могат да се изпълнят и капиталовите разходи.

Разпределението на разходите в бюджет 2019 по функции е 4 709 976 лв. за „Общи държавни служби”, от които държавното финансиране е 2 086 849 лв., а общинското е – 2 623 127 лв.

Антония Царева обясни, че общинското финансиране в тази функция е предназначено за издръжка на общинска администрация; издръжка на Общински съвет; помощи по решение на Общински съвет и средства по Правилника за наградите и отличията на община Ямбол.

За функция „Отбрана и сигурност” са планирани разходи за 551 300 лв, които са само от държавата и с тях се финансират местната комисия за противообществените прояви, обществени възпитатели и детска педагогическа стая и оперативните дежурни и пунктове за управление.

За функция „Образование” са планирани разходи за 29 849 743 лв., от които 27 801 927 лв. са държавно финансиране, а 2 047 816 лв. е общинско финансиране, с което се осигурява издръжката на 9 детски градини и на Астрономическата обсерватория и Общински детски комплекс.

Функция „Здравеопазване” „поглъща” 2 799 248 лв. от бюджета, от които 2 319 140 лв. са държавно финансиране, а 480 108 лв. са общинско финансиране. С него се осигурява издръжката на детските ясли и детската кухня и на здравните медиатори.

Разходите за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са 3 853 629 лв., от които държавното финансиране е 3 152 070 лв., а общинското – 701 559 лв. С общинските средства се осигуряват заплатата,  осигурителните вноски на персонала и издръжката на 210 места в Домашен социален патронаж, издръжката на клубовете на пенсионера, на инвалидите и др., средства за проект „топъл обяд”, и издръжката на заетите по програмата за временна заетост.

Разходите за функция „Жилищно строителство, благоустрояване, комунално стопанство и опазване на околната среда” са само общинско финансиране – 10 486 852 лв. С тях се осигуряват средства за ВиК мрежата; осветление; поддържане на ул. мрежа; текущи ремонти; озеленяване; чистота; дезинсекция, дезакаризация и дератизация на обществените пространства.

Средствата за функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” са в размер на 4 273 939 лв., от които държавното финансиране е 1 508 406 лв., а общинското – 2 765 533 лв., които ще се използват за спортни бази; за подпомагане на спортните клубове; за събития от годишния спортен календар; за издръжка на Камерен ансамбъл „Дианополис”; дофинансиране на читалища, на драматичния и на кукления театър; подпомагане на погребения на социално слаби; субсидии за църквите; обезпечаване на събития от културния календар и поддържане на гробищния парк.

Разходите във функция „Икономически дейности и услуги” са 2 445 309 лв. и са само от общинско финансиране. В тях са включени разходи за намаление цената на картите на пенсионери; за приюта за безстопанствени животни; за охрана на общински обекти; данък сгради и такса битови отпадъци на общинските имоти; обезщетения за собственици на отчуждени имоти и финансиране на Младежки дом и младежки дейности.

В последната функция „Разходи, некласифицирани в други функции”  са планирани 884 000 лв., отново само общинско финансиране. Те са предназначени за лихви по заеми от банки, за такса ангажимент по заеми и за резерв.

През 2019 г. общината изпълнява 9 проекта с европейско финансиране, но при представянето им те бяха просто изброени без да се конкретизира за какви средства става въпрос.

Диана Иванова

 

About the Author :

1 Comment to “Заемът осигурява на община Ямбол рекорден бюджет в предизборна година”
  • Vromos
    January 20, 2019 - Reply

    Оставете града да се развива ,всички помним единствената Градинка Николинка която БСП и оная пияната направиха ! А тези измислени герой Каньо Канев и Карцъков по-добре да отиват някъде да продават слънчоглед .Той без това Каньо имал фалшива диплома за висше ,а Карцъков едвам завършил !

Leave a reply