Заедно на образователна екскурзия по проект „Заедно“

1На 12 юни 2017 г., се проведоха първите образователни екскурзии по Дейност 6. „Насърчаване общуването и формиране на общо чувство за принадлежност и съпричастност към предучилищното образование, чрез създаване на условия за съвместни изяви между децата от различните етноси, обучавани и възпитавани  в групите в детските заведения и в подготвителната група  на началното училище – партньори по проекта“ на проект „Заедно – споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип“, Договор № BG05M2OP001-3.001-0106 от 01.08.2016 г.

2Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“  и се осъществява в партньорство с детските градини „Дечка Сюлемезова“, с. Веселиново, община „Тунджа“; „Щурче“, с. Кукорево, община „Тунджа“; „Звездица“, с. Скалица,  община „Тунджа“ ; „ Кольо Тенев“, с. Тенево, община „Тунджа“  и  Начално училище „Васил Левски“, с. Завой, община „Тунджа“.

3По проекта са планирани общо 12 образователни екскурзии. Изпълнител на дейността е „ДОН-ТУР-ТРАНС“ ООД, гр. Ямбол, определен чрез процедура по Закона за обществените поръчки.

В трите организирани пътувания на 12.06.2017 г. до гр. Бургас, гр. Созопол и с. Равадиново участваха деца в предучилищна възраст от Детска градина „Изворче“, с. Кабиле и целодневните детски групи в селата Безмер, Дражево и Хаджидимитрово. В дейността по проекта се включиха и родители от различните етноси,  ромския образователен сътрудник, назначен по проекта, педагози и непедагогически персонал.

4В програмата на образователните екскурзии са включени посещения на Историческия музей в гр. Бургас, разкопките в гр. Созопол, туристическата атракция „Замъка” край с. Равадиново и практически обмен с Детска градина „Снежанка“ в гр. Созопол.

Децата и родителите се запознаха с богатото културно и историческо наследство, оставено по нашите земи. Преживяха невероятни емоции в приказния свят на замъка с поетичното име „Влюбен във вятъра“ край с. Равадиново, където сред зеленина, ароматни цветя и билки, екзотични птици и животни си припомниха вълшебните приказки на Андерсен и братя Грим.

5Вълнуваща беше за децата срещата с морето, което мнозина от тях видяха за първи път. Заедно със своите учители и родители те събраха миди и природни материали за свои бъдещи творчески проекти в детските ателиета по приложни дейности по проекта.

Особено място в програмата на образователните екскурзии намери осъществения практически обмен и посещението на детска градина „Снежанка“, гр. Созопол. Темата на обмена беше „Интегрирани подходи и добри практики на споделена грижа в процеса на предучилищното възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение. Родителското участие. Общностната работа. Взаимодействие между институциите“.

6Педагози и родители, ромския образователен сътрудник, нает по проекта, споделиха идеи, опит и добри практики, които се реализират в детските градини на община „Тунджа“ в подкрепа на предучилищното образование, възпитание и подготовка.

Домакините от Детска градина „Снежанка“, гр. Созопол представиха своята работа по сходни проекти, опита им в прилагане на модели за родителско участие и механизмите за взаимодействие между детската градина, институциите и родителската общност.

7Образователните екскурзии по проекта обогатиха знанията и компетентностите на децата в предучилищна възраст и осигуриха възможност за ефективно общуване на деца и родители от различните етноси. Допринесоха за промяна нагласите у родителите към предучилищното образование, за повишаване нивото на толерантността в отношенията между децата и родителите от различните етноси.

8Предстои до края на месец юни да се проведат още девет образователни екскурзии за децата от детските градини и от подготвителната група в Начално училище „Васил Левски“, с. Завой – партньори по проекта. В дейността отново ще участват родители, екипите на образователните институции и ромските образователни сътрудници.

9

 

 

About the Author :

Leave a reply