Завърши лятната превантивна програма „Здравей, наше Лято!”

1С посещение на зоопарка в гр. Айтос завърши лятната превантивна програма „Здравей, наше Лято!“, организирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Ямбол. Тя бе предназначена за деца, живеещи в условия на риск от извършване на противообществени прояви и престъпления, деца, настанени в корекционно-възпитателни институции и маловръстни с наложени възпитателни мерки. Участие в мероприятията взеха и деца от доброволческия клуб – „Приятел на МКБППМН“.

Лятната превантивна програма се провежда за поредна година и е съгласно методическите указания на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Целта на дейностите в програмата е превенция на рисковото поведение при подрастващите чрез предоставяне на различни възможности за забавления и осмисляне на свободното им време.

Реализирани бяха тренинги със забавни и ретро-игри, еко-акция, в която участниците проявиха завидна активност, дебат: „За“ и „Против“ употребата на интернет – технологиите, посещение на Музея на бойната слава.

В един от дните по време на програмата полицейски инспектори от Районно управление – Ямбол разговаряха с децата за тяхната безопасност по време на игри през ваканцията като се акцентува върху поведението им като пешеходци, велосипедисти и пътници в моторни превозни средства.

2 3

About the Author :

Leave a reply