Жилищен фонд в област Ямбол към 31.12.2021 година

 

22.06.2022 г.

Към 31.12.2021 г. жилищният фонд в област Ямбол се състои от 43.1 хил. жилищни сгради, като спрямо 2020 г. броят им се увеличава с 13. В градовете се намират 14.3 хил. (33.1%) жилищни сгради, а в селата – 28.8 хил. (66.9%). Жилищните сгради в областта представляват 2.1% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради с гредоред – 25.4 хил. или 58.9% от всички жилищни сгради, следвани от тухлените сгради с бетонна плоча – 13.4 хил. или 31.2%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 1.4%, а панелните – 0.8%. В градовете 47.9% от тухлените сгради са с гредоред, а 40.1% са тухлени с бетонна плоча. В селата 64.3% от тухлените сгради са с гредоред, а 26.8% са тухлени с бетонна плоча.

Към 31.12.2021 г. в област Ямбол преобладават едноетажните жилищни сгради – 26.0 хил. или 60.3% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 15.7 хил. (36.4%), триетажните са 736, а жилищните сгради на четири и повече етажа са 679.

Разпределението на жилищните сгради в област Ямбол по години на построяване показва най-голям относителен дял на построените жилищни сгради в периода 1946 – 1960 г. – 32.3% от общия жилищен фонд, следват построените сгради в периода 1961 – 1970 г. – 22.9% (фиг. 1).

Към 31.12.2021 г. броят на жилищата в област Ямбол е 72.0 хиляди. В градовете се намират 60.6% от общия брой жилища в областта, а в селата 39.4%. (табл. 1).

Осигуреността с жилища в област Ямбол на 1 000 души от населението през 2021 г. е 630, като в градовете тя е 552, а в селата – 804. През предходната година стойността на показателя за областта е 618 жилища, съответно 544 в градовете и 780 – в селата.

В края на 2021 г. в област Ямбол 24.6 хил. жилища са двустайни, следвани от тристайните – 23.8 хил., а тези с четири и повече стаи достигат 18.4 хиляди. В градовете на областта 44.5% от жилищата са двустайни, 31.6% са тристайни, 14.0% са с четири и повече стаи и 9.9% са едностайни. В селата 43.1% от жилищата са с четири и повече стаи, следвани от тристайните жилища – 35.2%, двустайните – 18.3% и едностайните – 3.4%.

Средният брой лица в едно жилище в област Ямбол е 1.6, като за градовете показателят е 1.8 лица, а за селата – 1.2.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица – 70.3 хил. или 97.6% от общия жилищен фонд на област Ямбол.

Общата полезна площ на жилищата в областта е 4 956 хил. кв. м., като делът на полезната площ на жилищата в градовете е 61.4 на сто от общата полезна площ на всички жилища. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 68.8 кв. м., като от градовете тя е 69.7 кв. м., в селата – 67.3 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Ямбол е 36.9 кв. м., като за градовете тя е 32.7 кв. м., а за селата – 46.3 кв. метра. В края на предходната година средната жилищна площ на човек от населението е била 36.2 кв. м., като в градовете тя е 32.3 кв. м., а в селата – 44.9 кв. метра.

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).

От всички 72.0 хил. жилища в област Ямбол 73.5% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 15.1%, електрифицираните само с водопровод – 7.5%, а само електрифицирани – 3.6%.

 

Методологични бележки

 

Основна цел на статистиката на жилищния фонд е да осигурява информация за състоянието на жилищните сгради и жилищата в Р България. Данните за Баланса на жилищния фонд към 31.12. са получени на база на резултатите от преброяването на жилищните сгради и жилищата към 1.02.2011 г., като всяка година се добавят данните за новопостроените и се изваждат данните за разрушените жилищни сгради и жилища през съответната година.

Посредством изследването се осигурява изчерпателна информация за:

– жилищните сгради;

– жилищата в жилищните сгради;

– площта на жилищата.

Статистическата информация за жилищния фонд служи като основа при разработването на голям брой прогнози и анализи в областта на жилищната политика и строителството.

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ.

Жилищната площ включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане,

столовете, стаите за дневно престояване, стаите, ползвани като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете, както и площта на кухните над 4 кв. метра.

Спомагателната площ включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с

площ по-малка от 4 кв. м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните,

тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и

лоджии) независимо от големината на площта им. Жилищната площ на човек от населението е изчислена към броя на населението в края на годината.

Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на жилищата.

Данните за жилищните сгради и жилищата в тях са получени на база административнотериториалното деление на страната към 31.12. на всяка година.

Повече информация и данни за жилищния фонд са достъпни в Информационна система

„ИНФОСТАТ“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=151) и на сайта на НСИ, раздел

„Жилищен фонд“ (http://www.nsi.bg/node/3087/).

НСИ – Териториално статистическо бюро – Югоизток,

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

About the Author :

Leave a reply