Живи традиции

IMG_3578„Съхраняване и развиване но културата идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционната мултикултурна среда“ – това е предназначението на Дейност 4 по функциониращия проект „Заедно да учим и творим”, договор № BG05M2OP001-3.002-0063-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. А Точка 2 включва в своя наслов „Организиране и провеждане на тематични дни за представяне на бита, кухнята, празниците и културата на различните етноси“.

Съгласно тези изисквания в СУ „Доктор Петър Берон“- град Болярово беше представен чудесния пролетен фолклорен спектакъл „Лазарчице, китчице…“ Ръководител е Милена Манолова, преподавател по български език и литература. Оживяха моменти от някогашния народен бит – чрез моминските вълнения, IMG_3575патриархалната родителска загриженост, звучните лазарски песни с тяхната неповторима поетика, красотата на обредите и ритуалите с тяхното богато идейно съдържание, извисени нравствени послания и пъстра зрелищна магия! А участниците – момичета и момчета, се представиха като талантливи актьори. Момите-лазарки бяха неотразими танцьорки, красиви като пъстроцветни пеперуди чрез пъргавите си движения и гиздави носии, с цветя и венци върху свилените коси…

Много и разнообразни обичаи съпровождат празниците във фолклорния календар на българите. А традициите оживяват, когато се възобновяват от поколенията, включително и чрез някои от дейностите по този толкова ползотворен проект! Та нали миналото обогатява и вдъхновява бъдещето!

IMG_3569

About the Author :

Leave a reply