Жалба от Движение с екологична насоченост за депото

105ДО

ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА Р БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Уважаеми господин Цацаров,

Уважаеми господин Ананиев,

Уважаеми господин Ненов,

На 21 януари 2016 г. официално бе въведено в експлоатация Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа, финансирано с европейски средства.

112В момента на официалното откриване на депото никой от присъстващите кметове, министри, официални гости и членовете на държавната приемателна комисия преди това, не забеляза калта, по която се придвижихме до новата клетка и че изграждането на подхода беше част от проекта. Три години след пускането в експлоатация ситуацията е същата – дупки и много прах от стотиците ежедневно преминаващи камиони.

Многократно сме заявявали и сигнализирали, че сметището ще бъде изградено върху извори и високи подпочвени води, а мембраната на дъното му няма да ги предпази от инфилтрата.

Още от самото пускане в експлоатация на депото започнаха да се изтичат стотици хиляди кубични метра инфилтрат, които отровиха надземните води на километри от сметището и няма как да не са влезли в подпочвените води, а вероятно и в питейните кладенци в региона.

Въпреки многобройните жалби и предизвикани проверки от наша страна, въпреки многобройните предписания и наказателни постановления от страна на Басейнова дирекция Пловдив и РИОСВ Стара Загора, ситуацията остава непроменена.

Още по-лошо – има свличане на една от дигите и явно разкъсана предпазна мембрана, от която има видимо просмукване на инфилтрат.

Правейки нашите периодични проверки, дори когато видимо няма изтичане на инфилтрат в канавката от така наречената „тръба в тръба“, постоянно има локви от тъмна и миризлива течност. Подозренията ни са, че този инфилтрат се изпуска директно в дерето в тъмната част на денонощието, за да не се извозва с камиони до пречиствателна станция и така да товари допълнително бюджета на Общините. От самото започване на експлоатация на депото то работи в авариен режим и средно се извозват около 18 000 м3 инфилтрат на месец.

Спирането на замърсяване на подземни и надземни води е възможно само при моментално спиране на експлоатацията му и изгребване на всички депонирани отпадъци в старото и новото сметище. Новата клетка 1 на Регионалното депо от октомври 2018 г. е с изчерпан капацитет по Комплексно разрешително и в момента работи незаконно.

Апелираме към Вас за взимане на спешни мерки с цел опазване здравето на жителите на околните села и гр. Ямбол.

 

Прилагаме снимки от депото от 23.04.2019 г.

 

С уважение,

Димитър Димитров

Председател на УС на Сдружение ДЕН

25.04.2019 г.

 

 

Сдружение „Движение с екологична насоченост”, ЕИК 176232504,

представлявано от Димитър Вълев Димитров

About the Author :