Ефективeн модел на родителско участие в общинските средищни училища

TUNDJAОбщина „Тунджа”  кандидатства с проектно предложение по конкурсна процедура 33.14-2015 за набиране на проектни предложения на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към Министерство на образованието и науката.

Проектното предложение e по приоритет 3 „Ефективна работа с родителите на децата и учениците от етническите малцинства, за превенция на отпадащите ученици и намаляване броя на безпричинните отсъствия” от обявената процедура.

Основната цел на проекта е да се създаде устойчив, ефективен и ефикасен механизъм за приобщаване на родителите-роми към образователния процес в общинските средищните училища чрез въвеждане и прилагане на модел на родителско участие в средищните общински училища.

Предвидени са дейности за повишаване на  родителския капацитет,  мотивация за повече ангажираност към образование на децата им; за включване на семейството в мерките по превенция на ранното отпадане на учениците от училище и намаляване на броя на безпричинните отсъствия, както  и за осигуряването на условия за равен достъп до образование.

При изпълнението на проекта ще се изпълнят следните задачи:

– ще бъдат създадени условия и среда за реално и устойчиво изпълнение на общинските политики  за интеграция на учениците от ромски произход от маргинализирани общности чрез включване на училищни медиатори. Медиаторите ще подпомагат връзката училище-семейство. Ще участват в дейността на полуинтернатните групи за целодневна организация на учебно-възпитателния процес и във формите за извънкласна и извънучилищна дейност.

– ще бъдат насърчени родителите за участие в съвместни дейности чрез изграждане на родителски клубове и ще се популяризира положителния родителски модел-пример на отношение и подкрепящо поведение в процеса на образователна интеграция на децата и учениците от ромски произход;

– ще бъдат изградени устойчиви партньорства между местната власт – община „Тунджа”, училищните настоятелства и всички заинтересовани страни за съвместно и ефективно участие в процеса на образователната интеграция на децата с ромски етнически произход от маргинализирани групи в образователната инфраструктура на общината;

– ще бъдат възпитавани учениците в средищните училища от община „Тунджа” в дух на толерантност, взаимно познаване и зачитане на традициите и културния модел на различните групи роми и етноси чрез иновативни методи на работа и ресурсите на родителските клубовете;

– ще бъдат актуализирани Общинската стратегия за развитие на образователната система 2009 – 2015 г. и Общинския план за действие в изпълнение на областната стратегия за  интегриране  на ромите в област Ямбол  и да бъдат разработени и утвърдени 8 училищни планове за работа с родителите.

Стойността на проекта е 14 766,00 лева, като продължителността на разписаните дейности е девет месеца.

 

About the Author :