Екологична оценка на разширение на газопровод

DSC08892aРазширението на транзитен газопровод за Турция в участъка компресорна станция „Лозенец” – очистно съоръжение „Недялско” няма да носи вреди за населението и природата. За това информира специалистите от община Стралджа, кметовете на селата Лозенец, Недялско, Маленово, екипът, който работи по изпълнение на проекта.

Представянето на доклада по ОВОС за инвестиционното намерение  и неговото реализиране , чийто възложител е Булгартрансгаз,  стана в присъствието на Иван Георгиев, зам.кмет и Анна Грозева, еколог в общината. Инвестиционтото предложение касае транзитен пренос на природен газ от Русия за РТурция. Строежът „Газопровод Лозенец

– Недялско”, подобект „Транзитен газопровод № 2 за Турция” е с начало изходен колектор на КС „Лозенец”. Дължината на линейния участък е 18,3 км. Включва ново строителство за линеен участък на газопровода, изграждане Станция за очистване на газпровода на съществуваща площадка,  изходен шлейф със шахта, система от общостанционни кранове. Трасето преминава през територията на община Стралджа, като се засягат землищата на гр.Стралджа, и селата Лозенец, Атолово, Маленово, Палаузово. В землището на Недялско се намира площадката на съществуваща СОГ, която ще бъде демонтирана и площадката рекултивирана.Превантивно-устройствената зона за защита към газопровода  тангира и отчасти засяга землището на с.Воденичане. Трасето пресича р.Мочурица. В тази връзка ръководителя на колектива инж. Георги Петров информира подробно присъстващите за изграждане на съоръжението. Не се очаква замърсяване на атмосферния въздух, няма опасност и от замърсяване на водата и почвата. По време на експлоатацията няма да има въздействие на шума. Установените културни ценности от археологическа гледна точка са оценени, направени са и необходимите препоръки за опазване на културното наследство в района. Като заключение екипът предлага да бъде одобрено инвестиционното намерение.  Във връзка със засегнатите 123 дка  защитени зони  в ЗЗ „Комплекс „Стралджа”  – за  опазване  на птиците и ЗЗ „Р.Мочурица”, ЗЗ „Стралджа”- за опазване на местообитанията,  беше изяснено, че не се очаква унищожаване на видовете или заличаване на местообитания. Загрижеността на еколозите на общината за опазване на черните щъркели  по р. Мочурица  беше споделена от специалистите, според които тези обитания са временни, основната концентрация на защитените птици е Стралджанското блато, което не е засегнато от строителството на трасето. Изяснен беше и въпросът за временните площадки по складиране на отпадъците.

About the Author :