Екологична организация сигнализира прокуратурата за незаконна сеч

20190211_105750ДО:

Административния ръководител на

Районна прокуратура – Ямбол

 

Относно: Извършена незаконна сеч в подотдел 95 „т“ в землището на с. Дражево, общ. Тунджа

Уважаема госпожо Грънчарова,

Сеч гора-4-11.02.2019Към 28 февруари 2019 г. констатирахме следните факти за извършената сеч в подотдел 95 „т“ в землището на село Дражево, община Тунджа:

  1. Издадено позволително № 0461735/04.10.2018 г. на фирма „Комодор“ ЕООД за санитарна сеч в подотдел 95 „т“, землище село Дражево, общ. Тунджа на площ 6,8 хектара с обем на дървесината 266 плътни m3 лежаща маса, Общинска горска територия /ОГТ/. По предписание на Регионална Дирекция по горите /РДГ/ гр. Сливен почистването на сечището е заложено да се извърши чрез унищожаване на вършината, както и стъблена маса с диматер над ? – не се чете в позволителното, а по позволително е записано почистването да се извърши чрез „събиране на отпадъците на купчини, при възможност изнасяне на отпадъците извън сечището и/или тяхното изгаряне“. На терена констатирахме, че не е спазен начинът на почистване на сечището по позволително, тъй като може да се закара на близкото, намиращо се на около 2 км Регионално депо за отпадъци и сепарираща инсталация. На места вършината е на купчини, а на места разхвърляна. Почистването на сечището в позволително № 0482215/25.01.2019 г. отново е посочено да се извърши чрез „разхвърляне на отпадъците по цялото сечище“. Има противоречие между двете позволителни за почистването на сечището, както и с предписанието на РДГ, гр. Сливен. Наличието на вършина в сечището е предпоставка за възникване на пожари през предстоящия летен сезон и разпространение на гъбни заболявания и насекомни вредители по оставащите здрави дървета.
  2. Издаденото тази година позволително № 0482215/25.01.2019г. е за площ 3 хектара, а трябва да е за 0,3 хектара.
  3. Установено е отсечени немаркирани дървета с диаметър над 14 см. В момента на проверката установихме приблизително 1 пространствен m3 отсечена дървесина, подреден на фигура без посиняване на дървесината, характерно за повредена дървесина от гъбни заболявания.
  4. Има няколко просеки, които не са ограничени с боя.
  5. Горепосочените т. 3 и т. 4 са показател за неосъществяван контрол от лицензирания лесовъд на фирмата изпълнител и от лицензирания лесовъд на общината. В Протокол за освидетелстване на сечище № 0467642/21.01.2019 г. е посочено, че провеждането на сечта и почистването на сечището е Незадоволително /т. 3/, а не са съставени актове за извършените нарушения /т. 4/ от Протокола.
  6. Неправилно маркиране в подотдела:

–          При по-голямата част на маркираните дървета не личи номера на марката и шестограма на маркиращия лесовъд;

–          Има само точка от спрей със синя боя в основата на пъна;

–          Има задялани дървета в основата без боя;

–          80% от наличната вършина е зелена, а маркирането е за санитарна сеч;

–          Има единични дървета със стари повреди, с опадали иглици, които не са маркирани за сеч.

  1. Изразяваме съмнение, че реално отсечената и транспортирана дървесина  от обекта е в много по-голямо количество от платената по Договор № 113/11.09.2018 г. към Община Тунджа. Затова настояваме за определяне на точното количество отсечена дървесина, преброявайки наличните пъни и техния диаметър.
  2. Има неточности в информационната табела за обекта, изразяващи се в номер на обекта.

На основание констатираните нередности да се извърши проверка на терен и на наличната документация, свързана с извършената сеч вподотдел 95 „т“ в землището на село Дражево, община Тунджа от компетентните органи и се потърси отговорност на виновните длъжностни лица.

Като жалбоподател моля, писмено да ни уведомите за резултатите от извършените проверки и потърсената отговорност.

                                                                       Димитър Вълев Димитров

                                                                       Председател на УС на Сдружение

                                                                       „Движение с екологична насоченост“

About the Author :

Leave a reply