Екипност в работата на Общински съвет – Стралджа

СтралджаAЗа времето от юли до декември 2013 г. ОбС Стралджа   има  проведени 6 заседания, на които са приети общо 71 решения. От тях 14 са с утвърдителен и информационен характер, приемане на нови наредби и промени в нормативната база, 13 организационни, 26 финансово-стопански и 18 социално-икономически. От всички приети решения 33 са изпълнени, 26 имат информационен и организационен характер, 10 са в процедура. Само едно решение не е изпълнено, едно е върнато от областния управител. Повечето от решенията си ОбС е взел с пълно мнозинство, което говори за добре изградена екипност и разбиране на работата.
За периода внесените докладни записки с предложения за решения са общо 69, като основната част от тях – 58, са на кмета на общината Митко Андонов. Председателят на ОбС Атанаска Кабакова е направила две предложения, още толкова са от името на председателя на ПК по финанси и контрол д-р Г. Атанасов и на други две вносител е съветника Гр. Иванов. Разгледано е и едно искане от жителите на с. Лозенец относно недопускане възстановяването на предприятие и складова база „Стралджа-Мараш”
С решение на ОбС са отпуснати еднократни помощи на 49 граждани с обща стойност 6080 лв. Отхвърлени са други 32 искания поради неактуални, неокомплектовани документи и неотговарящи на изискванията съгласно Правилника за отпускане на еднократни помощи. Регистрирани са 15  питания. Протоколите на заседанията  и решенията се довеждат до знанието  на местната общност чрез СМИ, интернет-страницата на общината и Информационния бюлетин „Стралджански вести”. За взетите решения се води регистър.
В своя отчет пред ОбС г-жа Кабакова  потвърди, че работата на съветниците се отличава с необходимата активност и отговорност. ОбС работи много сериозно  с екипа от общинска администрация и кмета Митко Андонов, което потвърждава, че двете звена – ОбС и администрация са взаимно свързани и успехът на едното зависи от успехът на другото.

Надя Жечева

About the Author :