Еднодневни трудови договори за 4 часа се заявяват и онлайн

20151028-HICYWPCVNFQ-1446026485Земеделските стопани могат да заявяват онлайн еднодневни трудови договори и за 4 часа, когато наемат работници за краткотрайна сезонна работа, припомнят от Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” със седалище Ямбол. Това е станало възможно благодарение на усилията на ИА ГИТ да бъде актуализирана своевременно системата за онлайн предоставяне, регистриране и отчитане на образците на договори за наемане на работници за краткотрайна работа при обработка на насажденията и прибирането на реколтата.

В софтуера вече са заложени съгласуваните с НАП размери на осигурителните вноски, които трябва да бъдат платени авансово при наемане на работници за 4 часа. Актуализиран е и калкулаторът на системата, чрез който се изчислява размерът на сумите за осигурителни вноски и данък общ доход, които са за сметка на осигуреното лице, както и нетното възнаграждение, което трябва да му бъде изплатено. Остава и възможността еднодневните договори да се заявяват на място  в дирекция “Инспекция по труда” по местонахождение на обработваемата площ.

Промяната в Кодекса на труда, с която се въведе възможността да се наемат работници с еднодневни договори за 4 часа, беше обнародвана в бр. 42 на Държавен вестник от 22 май 2018 г.

Еднодневните трудови договори бяха въведени през юли 2015 г. с цел създаване на възможност за по-лесно наемане и по-голяма мобилност на работниците за краткотрайна сезонна селскостопанска работа и осветляване на работната сила в земеделието. Наетите по силата на тези договори се осигуряват за пенсия и не губят правата си за социално подпомагане и обезщетения за безработица. Този вид договори се прекратяват  с изтичането на работния ден и работодателите нямат ангажимент да регистрират сключването и прекратяването им в НАП, нито да оформят трудови книжки.

Системата за онлайн заявяване на образци на еднодневни трудови договори е на разположение на земеделските стопани  от месец февруари 2017 г.  и дава възможност образците да бъдат заявявани по всяко време, дори в извънработното време на администрацията. Друго сериозно облекчение за земеделците е, че веднъж попълнени, данните за наето лице се генерират директно във всеки нов еднодневен договор, сключен със същото лице.

В област Ямбол има значителен ръст на еднодневните трудови договори. От началото на годината са регистрирани 3 859 договори. те са с 2 095 броя повече, сравнено със същия период на миналата година, заяви инж. Стоян Иванов, директор на дирекцията със седалище Ямбол.

 

About the Author :

Leave a reply