Едва 4,9 % от лекарите в Ямболско са на възраст до 35 г.

zdraveopazvaneИзключително лоша е възрастовата структура на лекарите в Ямболска област, сочи информацията от Националния статистически институт. Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 – 64 години – 119, или 34.3%. Младите практикуващи лекари на възраст до 35 години са едва 17, или 4.9%, а най-възрастните (на 65 и повече години) – 80, или 23.1%. Това чертае твърде лоши перспективи пред местното здравеопазване в следващите години, ако ситуацията не се промени радикално. Статистическите данни още веднъж потвърждават, че довършването на новата болница само по себе си няма да промени картината в местното здравеопазване, що се касае до човешкия фактор. Остава надеждата, че бъдещите по-добри условия за работа биха привлекли тук лекари в по-млада възраст, макар че това е една теоретична постановка, която не винаги се потвърждава от реалния живот.

Към 31.12.2018 г. разпределението на практикуващите лекари в област Ямбол по пол и възраст е следното: мъжете са 154 (44.4%), жените – 193 (55.6%).

В структурата на лекарите по специалностинай-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 76, или 21.9% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите специалност Кардиология – 29 (8.4%), лекари в спешна медицина – 19 (5.5%) и Анестезиология и интензивно лечение и Акушерство и гинекология – по 17, или по 4.9%.

Осигуреността с лекари за област Ямбол в края на 2018 г. е 29.2 на 10 000 души от населението, с лекари по дентална медицина – 7.1, а с медицински специалисти по здравни грижи – 52.7. Стойността на показателя осигуреност с лекари е по-ниска от тази за страната с 13.2 пункта, а осигуреността с лекари по дентална медицина – с 3.2 пункта.

В област Ямбол функционират 4 болници с 410 легла. От тях многопрофилните болници са 3 с 372 легла, като в сравнение с 2017 г. легловият фонд на многопрофилните болници намалява с 6.3%. В края на 2018 г. осигуреността на населението в областта с болнични легла е 344.8 на 100 000 души от населението, като спрямо 2017 г. тя намалява с 16.3 пункта.

Броят на лечебните заведения за извънболнична помощ към 31.12.2018 г. е 31 с 12 легла за краткосрочно наблюдение и престой. В състава на заведенията са включени 16 самостоятелни медико-технически лаборатории, 6 самостоятелни медико-диагностични лаборатории, 8 медицински центрове и 1 диагностично-консултативен център.

През 2018 г. в област Ямбол функционират 2 други здравни заведения – център за спешна медицинска помощ и регионална здравна инспекция.

В края на 2018 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения на област Ямбол практикуват общо 347 лекари, 85 лекари по дентална медицина и 627 медицински специалисти по здравни грижи, в т.ч. 394 медицински сестри.

 

 

About the Author :

1 Comment to “Едва 4,9 % от лекарите в Ямболско са на възраст до 35 г.”
  • Никола Шейтанов
    August 6, 2019 - Reply

    Отдавна се говори, че Доктор Димитър Брънков е с купена диплома

Leave a Reply to Никола Шейтанов Cancel reply