Европейски субсидии за “Бърза помощ” – Стралджа

DSC05053По предложение на кмета на община Стралджа Митко Андонов с пълно единодушие ОбС взе решение за даряване на „Център за спешна медицинска помощ” Ямбол самостоятелен обект в сграда бивша поликлиника  Стралджа,  като имотът следва да придобие статут на публична държавна собственост. Данъчната оценка  на самостоятелния обект е в размер на 2 333 лв. Съветниците упълномощиха г-н Андонов да сключи договор за дарение с ЦСМП Ямбол, представляван от директора д-р Никол Ковачева, която присъства на заседанието в Стралджа. Решението е във връзка с кандидатстване за отпускане на финансови средства на Министерство на здравеопазването от Европейски фондове за основен ремонт. Както подчерта д-р Ковачева филиалът в Стралджа, който е с първостепенно значение, един от възловите в областта ,  ще бъде предложен за европейски субсидии. Тя благодари на г-н Андонов и съветниците за разбирането и подкрепата и изрази всеобщата увереност , че филиалът в Стралджа ще има своето заслужено обновление.

В хода на заседанието без излишни коментари  ОбС  гласува промени в Наредба № 14 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на общината. Направени бяха допълнение и корекции на решения за ползване на общински мери и пасища за отглеждане на животни. ОбС одобри предложението за продажба на наследници на имот в Лозенец. Дадено беше съгласие за учредяване на безвъзмездно право на строеж на „Сдружение на ловците и риболовците –Стралджа”, както и за учредяване на безсрочно възмездно право  на строеж в полза на „Булгартрансгаз” ЕАД София във връзка с изграждане на подобект „Реконструкция на компресорна станция  „Лозенец-етап2”.

About the Author :