Европейски ден на пациента

RZOKНа 18 април в България се отбелязва Европейският ден на пациента. Той се чества във всички страни-членки на Европейския съюз и има за цел да популяризира 14-те основни права на пациента и приоритетите в европейската политика в сферата на здравеопазването.

Целта на европейския ден за правата на пациента е да се обсъдят и предприемат действия за подобряване правата на пациентите, като например подобряване правото на достъп до здравни услуги, на информация и съгласие, правото на свободен избор за различни лечебни процедури и медицински грижи.

Основната функция на институцията – Здравна каса е да осигурява и да гарантира свободен и равнопоставен достъп до медицинска помощ на потребителите на здравни услуги.

РЗОК гр. Ямбол е създала условия за гарантиране и упражняване на правата на здравноосигурените лица в съответствие с действащото законодателство в Република България. Всички здравноосигурени граждани имат равни права и достъп при получаване на извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ, независимо от тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
При нарушаване на правата на задължително здравноосигурените лица, свързани с оказана медицинска и дентална помощ от лекари или от лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с РЗОК, гражданите имат право да подават писмени жалби до директора на Районна здравноосигурителна каса гр. Ямбол.

Ако гражданите имат въпроси, във връзка с оказаната им медицинска и дентална помощ,  могат да отнесат проблемите си до:

Районна здравноосигурителна каса гр. Ямбол, ул. „Д-р П. Брънеков” №1 и на „горещия телефон” 68 50 68.

– В Приемната на РЗОК гр. Ямбол, където освен да бъдат консултирани лично, гражданите могат да подават и писмена жалба. 

–  Националната здравноосигурителна каса – 1407 София, ул. „Кричим” №1.

– националния телефон за консултации: 0800 14 800;

– по въпроси, свързани с правата на български граждани при ползване на спешна и неотложна медицинска помощ в страни членки от Европейския съюз – 02/ 9659 122.

  РЗОК – гр. Ямбол

About the Author :

Leave a reply