Европейската комисия отличи община “Тунджа” за пример в ромската интеграция

Tundja3Европейската комисия публикува Годишния доклад за Оценка на прилагането на рамката на ЕС за национални стратегии за интеграция на ромите и на Препоръките на Съвета за ефективни мерки на интеграция на ромите от държавите-членки за 2016 година. Община „Тунджа” е единствената община от България, която е спомената  като добър пример за множество успешни практики при ромската интеграция.  Местната активна група, създадена по проекта РОМАКТ е пример за така наречените „структурни мерки“, отнасящи се до създадените партньорства при изпълнение на интеграционните политики. Община „Тунджа” е положителен пример за ползите от овластяване на местни активни групи (МАГ) за създаване на политики за интеграция. МАГ  идентифицира и приоритизира необходимите действия за решаване на проблемите на уязвимите групи в областта на образованието, заетостта, здравеопазването. В резултат на съвместната работа между  община „Тунджа” и МАГ е разработен Общинския план за интеграция на ромите (2015-2020 г.). Той е част от дългосрочната инвестиционна програма, която съдържа по-рано приложени мерки, като отмяната на таксите в детските градини, и бъдещи проекти – социални жилища, равен достъп до качествени здравни услуги и др. Този доклад на Европейската комисия е показателен за това, че община „Тунджа“ продължава да върви в правилната посока – заедно с хората, в полза на хората. Това е потвърждение, че община „Тунджа“ е пример в предоставянето на важни услуги за всички свои граждани. Защото най – голямата сила на жителите на общината е в това да бъдат заедно!

About the Author :