Дългосрочна програма за енергийна ефективност на Община Болярово предстои да бъде утвърдена от Общинския съвет на 30 май

 

Болярово, 26.05.2022 г.

Дългосрочна програма за енергийна ефективност на Община Болярово за периода 2021 – 2031 г. предстои да бъде утвърдена от Общинския съвет на 30 май.  Общината се явява единственият платец на енергийните разходи на обектите от обществения сектор, затова той е главният приоритет пред общинското ръководство. Характерно за този сектор е високата му енергоемкост и остарелите мощности. Като стъпка в тази посока е извършването на газификацията във всички обекти и оборудването им с нови горивни системи и котли.

Подобряването на уличното осветление чрез подмяна на съществуващото с енергийноефективно ще доведе до оптимизиране на енергопотреблението. Друг начин за въздействие върху енергопотреблението в общинския сектор е инсталирането на слънчеви колектори за топла вода в някои общински обекти, използващи топла вода целогодишно.

В краткосрочен план общината фокусира инициативите си за енергийна ефективност предимно в сектор “Образование”, поради необходимостта от здравословни и безопасни условия на обучение в училищата и детските градини, и в целева група “Улично осветление”  – за повишаване на безопасността на движението по улиците и комфортността на обитаване на жилищните зони.

Програмата предвижда да бъде създадено звено за енергийна ефективност, в което да влизат, както специалисти от общинската
администрация, така и от енергоснабдителните предприятия, специализирани фирми и представители на потребителите.

About the Author :

Leave a reply