До 20 март избирателите могат да поискат да гласуват по настоящ адрес

Във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 4 април 2021 година избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателните списъци по настоящ адрес, подавайки лично с документ за самоличност заявление Приложение № 12-НС по образец в сградата на Община Ямбол, в Центъра за административно обслужване, всеки работен ден от 08:00 часа до 18:00 часа, в срок до 20 март 2021 година включително.

За избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да подават заявление Приложение № 14-НС в срок до 20 март 2021 година включително в сградата на Община Ямбол, в Център за административно обслужване, всеки работен ден от 08:00 часа  до 18:00 часа.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано с приложено към него копие на документ на ТЕЛК / НЕЛК. То може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общинската администрация по населените места, в които се води регистър на населението /органите по чл. 23, ал. 1 от Избирателния кодекс/ по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК лицето да бъде вписано  в избирателните списъци по настоящ адрес.

За повече информация: Диана Аркова, началник на отдел „Регистрация и гражданско състояние” в община Ямбол, тел. 046/681211.

 

About the Author :

Leave a reply