Допълнение към сигнал за конструктивна безопасност на детски заведения

1572a5f9e5d1d70928ee97019a05d3fc_XL                До Президента

                на Република България

                г-н Румен Радев

 

                До Министър–председателя

               на Република България

                                                                                       г-н Бойко Борисов

 

                                                                                      До Главния прокурор на

                                                                                      Република България

                                                                                      г-н Сотир Цацаров           

                                                                                      

                                                                                     До Ръководителя на

                                                                                      пециализираната прокуратура

                                                                                     г-н Иван Гешев

 

                                                                                     До Министъра на МРРБ           

                                                                                     г-н Николай Нанков

 

                                                                                     До Ръководителя на УО на ОП “Региони в растеж” 2014-2020 

                                                                                     г-жа Деница Николова
 

                                                                                     До ДНСК-София                        

                                                                                     г-н Иван Несторов

                                                                                     

                                                                                    До Народно събрание на РБ Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

                                                                                     До медиите

С И Г Н А Л

за проверка

ДОПЪЛНЕНИЕ към сигнала за проверка от 18.06.2018 г.

от

Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“ гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

           

            Относно: Основен ремонт на детска ясла (ДЯ) „Слънчево детство“ и целодневна детска градина -ЦДГ „Свобода“ в гр.Ямбол по ОПРР 2014 – 2020 („КОМПЛЕКСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ)

 

            Уважаеми г-н Радев,

 

            Уважаеми г-н Борисов,

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Гешев,

            Уважаеми г-н Нанков,

            Уважаема г-жо Николова,

 

            Уважаеми г-н Несторов,

            Уважаеми дами и господа членове на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове,

            Уважаеми дами и господа от медиите,

 

Към днешна дата в строителните среди в гр.Ямбол усилено се коментира, че Община Ямбол е възложила Конструктивно обследване и изготвяне технически паспорти на сградите на ДЯ „Слънчево детство“ и ЦДГ „Свобода“, с което искат отново да замаскират вандалските набези върху конструкцията им?! Съмняваме се в почтеността на Възложителя Община Ямбол и в предоставената от него изходна информация на Изпълнителите на тези договори след станалия публично известен сензационния доклад от Конструктивното обследване на сградата на Безистена – старателно укриван, а в последствие унищожен (в нарушение на няколко закона) от ръководството на Община Ямбол!!! Доклад на екипа на проф. Йордан Милев, в който се доказва, че сградата на Безистена е в неустойчиво равновесие и е сеизмично НЕосигурена, а кмета почти три години и половина не спря да тръби, че Безистена няма никакви проблеми след като лично той с подписа си е възложил по договор и лично с подписа си е получил и одобрил Конструктивното обследване на Безистена без възражения?!

 

            Може би с тези си ходове ръководството на Община Ямбол се надява да заблуди всички сезирани досега отговорни институции и да въведе въпросните ДЯ „Слънчево детство“ и ЦДГ „Свобода“ в експлоатация.

 

            Какво е до момента констатираното състояние:

 

1. Осъществена е интервенция на конструктивните елементи и е намалена общата устойчивост на сградите.

2. Конструкциите на сградите в следствие разрушаване на греди и колони не отговаря на чл.169 ал.1 т.1 от ЗУТ и не може да влязат в нормална експлоатация.

3. Промяната на елементите (гредите) от стоманобетонови на бетонови поради нарушеното сцепление на бетона с арматурата (стремена и надлъжна арматура) променя изчислителния модел (значителна промяна – изменение на конструкцията); променя дуктилността и налага осигуряване на цялата сграда съгласно сеизмичното строителство (Еврокод 8.3 и чл.169 ал1. т.1).

 

Това по Еврокод 8.3 се изисква задължително:

1. Осигуряване на общата устойчивост на конструкцията (Еврокод 8.3);

2. Осигуряване на гредите с интервенция (разрушаване бетоновото покритие на стремената, което е превърнало стоманобетоновите греди в бетонови) с необходимите конструктивни мерки за поемане на напречните сили и главните напрежения;

 

На следваща стъпка трябва да се изготвят от правоспособно лице, конструктор с пълна проектанска правоспособност, проекти за Съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект по време на СМР съгласно Чл.154 (2) от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и доказващи отстраняване на посочените по горе забележки и изисквания след, което същите тези проекти следва да се одобрят от органа издал Строителното разрешение и изпълнят! Имаме информация, че към момента такива не са изготвени. Това е установено и коментирано на срещата между представители на МРРБ, ДНСК, КИИП,  проектанта конструктор и община Ямбол. Нещо повече към момента на тази среща не са били изготвени и никакви протоколи за опит за отстраняване на авариралите конструктивни елементи, които опити без одобрен конструктивен проект са незаконни(а може да са и с обратно действие – ОПАСНИ?!) и не гарантират възстановяването на конструкцията!

 

            При така стеклите се обстоятелства в нас възникват и следните въпроси:

 

  1. 1.      Има ли изготвени технически паспорти на сградите на ДЯ „Слънчево детство“ и ЦДГ „Свобода“ преди да се кандидатства по ОПРР 2014 – 2020?
  2. 2.      Ако има такива, то какво е заключението в тях и по точно „Устойчиви ли са сградите на Статични товари и на Сеизмични натоварвания“?
  3. 3.      Ако няма изготвени технически паспорти на сградите на ДЯ „Слънчево детство“ и ЦДГ „Свобода“ или заключенията в тях са, че сградите не са устойчиви на Статични товари и на Сеизмични натоварвания – Кой в управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 е одобрил Община Ямбол, в частност сградите на ДЯ „Слънчево детство“ и ЦДГ „Свобода“, за финансиране по програмата???
  4. 4.      В течение ли е надзорната фирма в строителството на това, което се случва на двата обекта?
  5. 5.      Подписан ли е акт 15 за обектите към момента и ако ДА от кога? Ако е подписан, като как така Възложителя ( Община Ямбол) си е позволил да приеме строежите в аварийна ситуация и да освободи от отговорност строителите???

 

            Ако всичко с тези два обекта беше наред, то те отдавна щяха да са въведени в експлоатация въпреки нашите сигнали за проверка. ЯВНО НЕ СА И ИМАТ СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ?!

 

            Продължаваме да сме сериозно обезпокоени за състоянието на сградите на ДЯ „Слънчево детство“ и ЦДГ „Свобода“ и за това, че там след броени дни ще влязат отново децата на Ямбол!!! Не искаме да бъдем черногледи, какво би могло да се случи при едно традиционно мероприятие в тях като тържество за Коледа или за празника на Мама, когато сградата ще е препълнена с родители и баби и дядовци на децата?! И за това са платени почти 2,6 милиона лева европейски средства!!!

 

                 Уважаеми г-н Гешев,

АКО ВСИЧКО КАЗАНО ДО ТУК Е ТАКА И ФАКТИТЕ СЕ ПОТВЪРДЯТ, ТО ТОВА НЕ Е ЛИ ЕДНА ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА, КОЯТО ПРОДЪЛЖАВА С МАШИНАЦИИТЕ СИ И КОЙ Е НЕЙНИЯТ „МОЗЪК“???

            Разчитаме на обективна и своевременна проверка от Ваша страна на изложените факти, като това е наложително да стане в най-кратки срокове, поради заплахата от конструктивна гледна точка за двете сгради! Моля при констатирани нередности да предприемете законови действия спрямо отговорните лица. Изказваме готовност за съдействие с наши специалисти при извършване на проверките!

            В очакване на отговора Ви до нас

                     С уважение: инж.Александър Петров – ПГС конструкции …………………

                                            Борислав Пехливанов – дипломиран икономист ……………

                                            инж.Каньо Канев – Електро инженер ……………………………..

                                            ст.ас.инж.Иван Кърцъков-ПГС конструкции ………………..

                                           Красимир Стойчев …………………………………………………………..

                                           Рафаел Калдерон ……………………………………………………………..

About the Author :

Leave a reply