Договор по нов проект на община Болярово бе подписан с Министерството на образованието и науката

9Договор по нов одобрен проект между община Болярово и Министерство на образованието и науката бе подписан на 3 август 2016 година. Проектът е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г. Наименованието му е „Децата на Болярово – успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината” (Приоритетни оси: „Образователна среда и активно социално приобщаване”; наименование на процедура: Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение).

Бенефициент е община Болярово, партньори: ЦГД „Здравец” и филиали и НЧ „Възраждане – 1912 г.” Общата стойност е 134 607.36 лв. с ДДС, а срокът на изпълнение – 36 месеца.

10Дейностите са насочени към създаване на условия за подпомагане на децата от етническите малцинства и маргинализираните обществени групи, да получат успешна професионална, социална и личностна реализация. Проектът предвижда дейности по осигуряване на пълноценен достъп на децата от бедните ромски и български семейства до предучилищна подготовка и възпитание, чрез работа с психолог и логопед.

Предвидена е и работа с детски учители и преподаватели с цел повишаване на квалификацията на педагозите от общината за работа в мултикултурна среда, като в същото време се преодоляват негативните обществени нагласи, основани на етнически произход. Включени са и информационни и обучителни срещи с родители.

11 12

 

 

About the Author :