Доверие, коректност, отговорност

IMGP6861Във връзка с изпълнение на Дейност 2: „Работа с учениците“, т. 5 Организиране на мотивационни посещения на учениците и техните родители в институции и фирми за запознаване със същността на конкретни професии по проект „Заедно да учим и творим”, договор № BG05M2OP001-3.002-0063-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове на 8 декември 2017 година се проведе мотивационно посещение на учениците от СУ „Д-р Петър Берон” с представители на администрацията към община Болярово.

IMGP6862На срещата присъстваха: директорът, учители и ученици от СУ „Д-р Петър Берон”, ръководителят и координаторът на проекта, представители на медии, представители на общинска администрация, родители.

Лектори на срещата бяха г-н Христо Христов – кмет на община Болярово и главните експерти към отделите на общината – г-жа Йовка Дженкова, г-жа Мария Янчева и г-жа София Минева.

IMGP6863Господин Христо Христов запозна присъстващите ученици, родители и учители със структурата на общинската администрация (ръководство, отдели, служители и техните конкретни задължения съгласно спецификата на сферата, в която действат). Общинската администрация подпомага кмета при изпълнение на функциите и отговорностите му. Тя има своя структура, която включва различни експерти и специалисти.

IMGP6864Госпожа Мария Янчева поднесе обстойна информация за работата на отдел „Бюджет и финанси” и отдел „Счетоводство”, включително звено „Местни данъци и такси”.

Госпожа Йовка Дженкова, главен експерт в отдел „Общинска собственост, запозна задълбочено присъстващите с предназначението на този отдел. Важна негова функция е и управлението на териториално- селищното устройство и строителството.

Госпожа София Минева детайлно информира аудиторията за работата на ръководения от нея отдел „Хуманитарни дейности”- структура, длъжности, сфери на действие.

Съществува възможност за кариерно развитие и преминаване от едно йерархично ниво на по- високо при качествено и резултатно изпълнение на отговорностите и задълженията в рамките на общинската администрация. Но и друг важен извод си направиха навярно гимназистите: че доверието на хората, които са обслужвани от общинските служители, се печели чрез коректно отношение и високо съзнание в работата, отговорност, морал, толерантност и действен хуманизъм.

След приключване на посещението, учениците получиха пакети с храна и напитки, кетъринг, осигурен от Компания за ефикасна подкрепа, гр. Ямбол по проекта „Заедно да учим и творим” № BG05M2OP001-3.002-0063.

 

 

About the Author :