Добро финансово състояние

chelen 2Финансовото състояние на община Стралджа през първото шестмесечие на годината се запазва добро. Това потвърди със своя отчет пред съветниците кметът Митко Андонов. Осигурени са възможности за изпълнение на всички планирани дейности  по параграфи, не се допуска просрочване на задължения. Събирането на приходи в договорените срокове се забавя, което определя и по-ниското изпълнение на някой разходи спрямо същия период на 2014 г., поради което се предприемат мерки за намаляване размера на несъбраните приходи.  Това определя и политиката на общинското ръководство  за ограничаване поемането на задължения до размера на касовите постъпления  в общинския бюджет и лимитиране на една част от разходите по звена и работни места.

През отчетния период в  общинския бюджет са постъпили приходи в размер на 3 954 236 лв., което е 40,36 %, също толкова са и извършените разходи. В сравнение със същия период на миналата година нарастването е с 7,76 пункта.

За отчетния период чрез общинския бюджет са финансирани  22 883  лв. капиталови разходи , което е 1,99% изпълнение на уточнения бюджет за годината.

Без коментар информацията за  изпълнението на бюджета беше приета, с мнозинство беше утвърдена и информацията за нивото на изпълнение на проекти, както и информацията за административно-наказателната дейност и административното обслужване.

ОбС одобри Годишен план за 2015 г. за ползване на дървесина, съответно съгласувани с горскостопанския план, който включва отдели, подотдели и прогнозни количества стояща дървесина от общински горски фонд. Предвидени са огледни сечи в Каменец, възобновителни  сечи в Палаузово, Войника, Каменец, санитарна сеч – във Войника.

В делови порядък бе удължен срокът за погасяване и промяна вида на кредит за финансиране изпълнението на проект „За по-добър живот”. От краткосрочен той преминава в дългосрочен, а срокът на погасяване от 12 става на 18 месеца. Решението е общината да сключи анекс към договор за кредит с фонд ФЛАГ, по силата на който да се удължи срокът на поетия краткосрочен общински дълг с цел реализация на проекта.

ОбС даде съгласието си  да се учреди безсрочно безвъзмездно право на строеж в полза на Министерство на здравеопазването – Център за спешна медицинска помощ Ямбол за изграждане на нова сграда за нуждите на ФСМП – Стралджа върху площ от 920 кв. м, като упълномощава кметът на общината да сключи необходимия договор за безсрочно безвъзмездно право на строеж. Решението е във връзка с искане на директора на ЦСМП Ямбол и възможността за изграждане на нова сграда, съобразена с европейските изисквания за предоставяне на бърза и качествена спешна медицинска помощ на населението от общината. Одобрение получи и докладна записка на кмета на общината Митко Андонов за обявяване на част от помещенията в сградата на кметство Войника от публична общинска собственост в частна и дарение на част от помещенията в сградата на кметството с обща площ 174,91 кв.м. на МЗ за ФСМП. Министерство на здравеопазването е бенефициент по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. и желаят да им се предостави тази собственост с цел разширяване на съществуващия ФСМП – Войника.

About the Author :