Днес Общинският съвет в Болярово гласува бюджета на общината

BoliarovoСесия, на която ще бъде приет бюджетът на община Болярово, се повежда днес, 29 януари 2018 г., в общинския център. Дневният ред на заседанието е от 16 точки. Включено е приемането на план на заседанията на общинския съвет, на годишен отчет за изпълнението на програмата за управление на мандат 2015-2019 г., както и програма за управление и разпореждане с общинска собственост за настоящата година. Точката за приемане на бюджета за 2018 г. е поставена на четвърто място. След нея съветниците ще гласуват одобряване на безлихвен заем за сметка на чужди средства. Ще бъдат определени трудовите възнаграждения на кмета на общината и на кметовете на населените места. Предстои приемане на празничен календар за честване на годишнини и други празници в общината през тази година. В дневния ред са залегнали още: отчет за изпълнеието на общинския план за интеграция на ромите през 2017 г.; категоризация на общински жилища според предназначението им; годишен отчет на комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни; общински план за противодействие на тероризма; разпореждане с общинско имущество и др.

About the Author :