Дневен ред от шест точки на последната за годината сесия на ОбС Болярово

IMG_7331Предварителен дневен ред от шест точки е предвиден за сесията на Общински съвет-Болярово, която ще се проведе на 18 декември 2018 г.  от 9.30 часа. Заседанието ще започне с обсъждането на промяна в бюджета и инвестиционната програма на община Болярово за 2018 г. След това ще бъде разгледана план-сметка и ще бъде определен размерът на таксата за битови отпадъци за 2019 г.  Следващите точки в дневния ред са за: допълнение на Наредба 7 за определяне и администриране на местните такси и цени за услугите, предоставяни от общината; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово; кандидатстване на община Болярово с проект “Закриване и рекултивация на съществуващо сметище гр. Болярово” пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Последната точка традиционно е за изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

 

About the Author :

Leave a reply