Детската градина в Кабиле прилага индивидуално обучение на всяко дете

“Тунджа”, 20.01.2021 г.

Детска градина „Изворче“, с. Кабиле, община „Тунджа“ работи по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“: през учебната 2019/2020 и 2020/2021 г. В детското заведение са сформирани 2 групи с по 5 деца от група „Пролет“, с. Дражево и група „Калинки“, с. Хаджидимитрово.

С децата работят педогози, които са разработили отделна програма за обучение за всяко дете с конкретика, която се прилага след одобрението и от директора на детската градина. Програмата включва и график за провеждането на обучителните дейности по месеци, дни и часове. Дейността се отчита от педагозите и  се приема от работодателя след представяне на попълнен месечен отчет за реално отработените часове, доклад за извършената дейност, която включва описването на напредъка на всяко от децата след приключването на всеки пакет от педагогически ситуации. По проекта са осигурени разнообразни дидактични средства и материали за работа, които носят много позитиви за развитието на детската личност за достигането на държавните образователни стандарти. В края на всеки пакет децата получават удостоверение.

 

About the Author :

Leave a reply