Делото против Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол ще се гледа на 13 април

DSC05287За 13.04.2017 год. от 9.30 часа е отсрочено откритото съдебно заседание по административно дело №35/2017 г., образувано по протест на Окръжна прокуратура – Ямбол против разпоредбите на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол. В Определението си от днес съдебният състав посочва, че отсрочването се налага поради това, че по делото е изпратено за присъединяване и административно дело №59/2017 г., образувано по жалба на гражданин от Димитровград против разпоредбите на чл.51 ал.1 т.4 -11 от оспорената Наредба и е налице идентичност в предмета на оспорването – контрол за законосъобразност на едни и същи разпоредби от подзаконов нормативен акт. Съдът определи,  че дело №35/2017 год. следва да се отложи за нова дата, тъй като до датата, за която беше насрочено – 23.03.2017 год., не е възможно връчване на книжата и призовките по новопостъпилата жалба в законовите срокове.

Оспорваната Наредба за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол е приета с решение по т.3 на 14-тото заседание на Общински съвет – Ямбол на 29.11.2016 год. и е в сила от 1.01.2017 год. В протеста на  Окръжна прокуратура – Ямбол е посочено, че Наредбата е приета при съществени нарушения на административно-производствените правила като всички те са подробно описани. Например, в нарушение на чл.66 и чл.69 от АПК, не е извършено надлежно уведомяване на заинтересованите лица за откриване на административното производство и не е осигурена възможност те да осъществят правото си на участие в процеса.

Според протеста на Прокуратурата, общият принцип за определяне на такса битови отпадъци се съдържа в нормата на чл.67, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и предвижда, че размерът на таксата се определя в левове, според количеството на битовите отпадъци. Член 67, ал.2 от ЗМДТ се прилага само, когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал.1. За да се определи таксата пропорционално върху данъчната оценка, следва да е налице невъзможност да се установи количеството на битовите отпадъци, като Общинският съвет не разполага с възможност за преценка кой от способите за определяне на размера на таксата да приложи. Общинският съвет е бил длъжен да изложи изрични мотиви, защо не прилага основния способ за определяне на таксата за битови отпадъци, регламентиран в чл.67, ал.1 от ЗМДТ. Немотивирането на волеизявлението представлява самостоятелно съществено нарушение на административно-производствените правила, което води до отмяна на акта.

Разпоредбата на чл.21, ал.З от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, касаеща заплащането на еднократен депозит в размер на 150 лв. за поставяне на павилиони и слънцезащитни съоръжения и за разноски за премахване на обектите, е в противоречие с чл.279, ал.1 от АПК.

Разпоредбата на чл.25, ал.2, т.1 от Наредбата, касаеща определяне на постоянна част в размер на 10,00 лв. от дължимата месечна такса за ползване на детски ясли и детски градини, независеща от броя на присъствените дни на детето, противоречи на чл.7 и 8 от Закона за местните данъци и такси, които сочат принципите за определяне размера на таксите от Общинския съвет, тъй като в случая е определена постоянна част от таксата, която не зависи от обстоятелството, дали тази услуга се ползва или не, т.е. се въвежда такса, независимо от предоставяне на услугата.

В протеста на Окръжна прокуратура – Ямбол са посочени и други нарушения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, поради което, се иска отмяната на посочените незаконосъобразни разпоредби в нея.

На осн.чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 АПК, за постъпилото оспорване беше публикувано съобщение чрез обявление в ДВ.

                                                     Катя Няголова

About the Author :

Leave a reply