Декан доц. д-р инж. Ваня Стойкова: Ремонтът на Факултет „Техника и технологии“ приключва до три месеца

Доц. д-р инж. Ваня Стойкова е родена на 7.06.1966 г. в с. Овча могила, община Свищов, Великотърновска област. Завършила е средно образование в Образцово средно политехническо училище (дн. ПМГ) „Васил Друмев“ Велико Търново, а висше – в Русенския университет – специалност „Изчислителна техника“. Целият й 31-годишен професионален път преминава във Факултет „Техника и технологии“ – през 1989 г. започва работа като програмист в Институт за подготовка и повишаване квалификацията на учители по практика – Ямбол (тогавашното наименование на Факултета). Била е научен секретар и секретар на Факултета. От 2016 г. е доцент в катедра „Електротехника, електроника и автоматика“. От 17 декември 2019 г. е декан на факултета „Техника и технологии“ – Ямбол.

– Как бяхте избрана за декан на Факултет „Техника и технологии“?

– На 16 декември се проведоха избори за декан, защото приключи мандатът на предходното ръководство. Той беше започнат от проф. д-р инж. Красимира Георгиева, но тя напусна по нейно желание и след проведени избори през февруари 2019 г. беше довършен от доц. д-р инж. Нели Георгиева. На общо събрание в края на годината бях избрана за декан на Факултета за следващите 4 години.

-В момента във Факултета тече дългоочакван и много необходим ремонт по проект с енергоспестяващи мерки? Колко време се забави реализацията на спечеления проект?

-На 13 февруари 2020 г. ректорът на Тракийски университет доц. Добри Ярков подписа договор с Националния доверителен екофонд за подобряване енергийната ефективност на учебния корпус на Факултет „Техника и технологии” за извършване на строително-монтажни работи по проект „Подобряване на образователната инфраструктура  на Факултет „Техника и технологии” – Ямбол  към Тракийски университет Стара Загора чрез пакет от енергоспестяващи мерки“. Този проект е от 2014 г. и 6 години ние чакаме неговата реализация. Проектът е одобрен, но е спрян поради липса на финансиране от Екофонда. Миналата година е получено финансиране и беше проведена обществена поръчка за избор на изпълнител. И веднага след назначаването ми за декан започна и реализацията на дейностите по проекта, за наша радост преди изтичане на строителното разрешение.

– На каква стойност са ремонтните дейности и какво се предвижда да се направи по проекта?

– Максималната стойност на проекта е 894 402,88 лв. По него се предвижда да бъдат извършени 7 енергоспестяващи мерки.

Строителните дейности включват топлоизолация на външните стени, подовете, покривите на учебния корпус и столовата. Амортизираната дървена дограма ще бъде подменена с нова от алуминиеви профили с прекъснат термомост и двоен стъклопакет с вътрешно К стъкло. Ще бъдат доставени и монтирани 92 нови алуминиеви радиатора и помпа за парната инсталация. Проектът предвижда изграждане на соларна инсталация от 5 соларни панели и доставка и монтаж на нов бойлер с обем 1000 л, посредством които ще се осигурява битова гореща вода за кухненския блок на столовата. Също ще бъдат подменени осветителните тела с нови енергоспестяващи лампи във всички корпуси.

Срокът за изпълнение е кратък – 3 месеца. Предвидено е след реализацията на т. нар. Зелен проект да се намалят вредните емисии въглероден диоксид в размер на около 270 тона годишно. Този ремонт е изключително необходим за Факултета и ще реши един от най-важните проблеми. Дограмата е много остаряла, в стаята, в която преподавам, има дупки между рамките на прозорците, имало е случаи при силен дъжд да се намокрят мониторите. Стаите бяха студени, заради липсата на изолация, и през зимата се налагаше да стоим с горни дрехи в час.

– Обновихте ли ръководството на Факултета?

На изборите през декември беше избран и Факултетен съвет от 27 членове. През януари на първия Факултетен съвет, по мое предложение, бяха избрани и заместник-деканите и другите членове на ръководния екип. Зам.-декан по учебна дейност е доц. д-р инж. Красимир Трендафилов, а зам.-декан по научна и международна дейност е доц. д-р инж. Златинка Казлачева. Научен секретар на Факултета е гл. ас. д-р инж. Иван Димов, секретар на Факултета е гл. ас. д-р Галя Шивачева, а секретар на Факултетният съвет – гл. ас. д-р инж. Жулиета Илиева. Ръководител бази – учебен корпус и спортен комплекс, е гл. ас. д-р инж. Иван Бинев. Всички са млади и амбициозни хора, на голяма част от тях предстои хабилитиране.

– В какво състояние е спортният комплекс на факултета?

-С целеви средства, осигурени от Министерство на образованието, той беше саниран отвън, но басейнът не работи и се нуждае от вътрешен ремонт. Търсим финансова помощ от община Ямбол, от областна администрация, от Министерство на образованието, от Тракийски университет, защото басейнът ще е нужен за целия град, провели сме разговори на всички нива, но засега няма решение. Басейните са два – детски и със състезателни размери. По първоначални данни за ремонта ще са необходими около половин милион лева. Търсим варианти и за обновяване и на спортната площадка. В спортния комплекс имаме и фитнес зала, солариум и голямо игрище, което даваме за ползване срещу такса и наскоро градският турнир по футбол се състоя там.

На 24 февруари Факултетният съвет утвърди и новоизбраните ръководители на катедри във Факултета? Кои са те?

На катедра „Машинно инженерство“ е доц. д-р инж. Красимир Трендафилов; на катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ доц. д-р инж. Таня Пехливанова – Гочева; катедра „Енергетика“ – доц. д-р инж. Нели Георгиева и катедра „Хранителни технологии“ доц. д-р инж. Красимира Добрева. Катедрите ни съответстват на четирите ни професионални специалности.

– От кога започна приемът на документи за предварителните изпити?

– От 24 февруари започна и прием на документи за предварителните изпити за Факултета и за целия Тракийски университет. Изпитите са тестове по математика, по общо техническа подготовка или изпит по обща езикова култура. Те ще се провеждат в Тракийски университет Стара Загора и във Факултета през март и април. В началото на юли ще са редовните изпити. Кандидат-студентите могат да кандидатстват и с оценката си от държавните зрелостни изпити по български език и литература, математика, физика и химия. Интерес към специалностите има, всяка година си изпълняваме план-приема. За учебната 2020-2021 г.  във  Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол  по държавна поръчка ще бъдат приети над 200 студенти за обучение в Образователна квалификационна степен (ОКС) „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ и 8 докторанти.

– Колко студенти имате във Факултета?

– В момента във Факултет „Техника и технологии“ се обучават над 650 студенти в 7-те специалности за ОКС „бакалавър“, редовна и задочна форма (Автотранспортна и земеделска техника; Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия; Автоматика и компютърни системи; Електротехника; Топло- и газоснабдяване; Индустриално инженерство; Технология на храните),  близо 150 студенти в ОКС „магистър“ в 16 специалности и 9 редовни докторанти по 8-те докторски програми. Първите докторанти бяха приети във Факултета през 2017 г. и от тогава до днес Образователна научна степен „Доктор“ придобиха общо 6-ма докторанти редовна или самостоятелна форма на обучение в трите професионални направления с акредитирани докторски програми.  Обучението им се подпомага и от функциониращото от 3 години Докторантско училище към факултета.

– Коя е най-търсената ви специалност?

– Най-търсена специалност е и най-старата – „Автотранспортна и земеделска техника“. Всички наши студенти могат в курса си на обучение да получат инструкторска и учителска правоспособност.

– Какъв е академичният състав на Факултета?

– Обучението на студентите във Факултет „Техника и технологии“ се провежда от висококвалифициран академичен състав– 43 преподаватели на основен трудов договор, от който 23 хабилитирани, 19 асистенти и главни асистенти, 14 от тях с ОНС „доктор“ и 2 преподаватели (по чужд език и по физическо възпитание и спорт), както и от хабилитирани преподаватели от други звена на Тракийски университет и други висши училища.

– Какви са контактите с бизнеса и с кои фирми си партнирате?

– Осъществяваме връзки с бизнеса и със съвместни проекти и трябва да продължим в тази насока, проучвайки нуждите на бизнеса от кадри, включително и с разкриване на нови магистърски програми, промени в учебните планове и програми и пряко участие на експерти от практиката в учебния процес. Осъществяваме студентски практики в ямболски фирми.

Работим и ще продължим да работим и в посока подобряване на контактите ни с училищата в града и региона – съвместни срещи, състезания, дни на специалностите и т.н.

Наши фирми –партньори са „Унибел” ООД, „Язаки България“ ЕООД, „ЕЛОПАР“ ООД,  „Белла България” АД, „Палфингер Продукционстехник България“ ЕООД, , „ЗЛАТЕКС“ ООД, „МЕГАТРОН“ ЕАД, „Иваго-България“ ООД, „ИНТЕРАГРИ България“ – АД, „Мич“ ООД, Автошкола „Петър Йовчев и синове“ ООД, „Уником“, Go-Go Net,  “Диагал принт“ ООД, „Баланс 37“, „БиАуто“ ЕООД, SMC, „НИК ЕЛЕКТРОНИКС“, „ Мебели Виденов“, „Нитекс“ ЕООД, „Амета Холдинг“ АД, „Добруджански хляб“ АД, „Стефтастик“, “Галия – Галина Георгиева“, „АТЕ ПЛАСТ“ ООД и др.

– Имате ли участници в програмите по „Еразъм“?

– Студентските и преподавателските мобилности стартират през 2008 г. Оттогава досега са реализирани мобилности на наши студенти в Германия, Гърция, Северна Македония и Турция. Наши преподаватели са реализирали мобилности в Гърция, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Северна Македония, Турция, Чешка република. По програма „Еразъм+“ при нас са се обучавали студенти от Северна Македония и Турция. Колеги от Румъния, Португалия, Северна Македония и Чешка република са реализирали преподавателската си мобилност в нашия факултет. Ежегодно се сключват нови договори за двустранно сътрудничество по програмата, които дават нови възможности за реализиране на входящи и изходящи мобилности. По други програми са реализирани преподавателски мобилности в и от Казахстан, Северна Македония, Русия и Украйна, а студентка от Казахстан се обучава един семестър от магистърската си програма у нас.

От 2013 г. Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол ежегодно организира Международна научна конференция „Техника, технологии и образование“ ICTTE с участници от цял свят.

– Какви са идеите ви за развитие на Факултета?

– На първо място завършване на ремонта на сградата на учебния корпус, довършване на започнатия преди години ремонт на спортния комплекс. Спортната площадка в двора на факултета също се нуждае от реновиране – осветление, нова настилка и т.н. И не на последно място е спешният ремонт, от който се нуждае Учебно практическия ни комплекс. И там започнахме с проучване на необходимите средства за ремонт на покрива. Образователната инфраструктура и условията за обучение, които създаваме са изключително важни. Разчитаме и имаме подкрепата и пълното съдействие на ректора на Тракийски университет доц. д-р Добри Ярков двм и на цялото ректорско ръководство. Безспорно най-важни за мен и ръководството на факултета са студентите ни, на които трябва да осигурим високо ниво на подготовка, за да могат да се реализират успешно в практиката, да се справят с предизвикателствата на съвременната дигитална икономика, да отговорят на нуждите на бизнеса и пазара на труда. Затова е необходимо да продължим да работим за повишаване на подготовката на преподавателите – за тяхното научно и професионално развитие, за привличане на млади асистенти и докторанти, и хабилитиране на колеги, които вече работят при нас. Да подобрим качеството на подготовката на нашите студенти чрез използване на съвременни средства, базирани на Информационни и компютърни технологии и технологии за преподаване и учене, в което имаме натрупан богат опит и сме Факултетът с най-много е-курсове в Тракийски електронен университет.

Стъпвайки на 55-годишните традиции на образователната ни институция в обучението на инженерни и педагогически кадри, ще продължим да работим за устойчивото развитие на факултета, който безспорно е необходим за нашия град и регион.

Интервю на Диана Иванова

About the Author :