ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2014 ГОДИНА

През септември 2014 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 407, а на леглата – 733. В сравнение със септември 2013 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 5.0%, а на леглата в тях – с 6.1%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2014 г., е 5.9 хил., или със 75.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година.
Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през септември 2014 г. се увеличават с 19.9% в сравнение със съответния месец на 2013 г. и достигат 1.6 хиляди. Те са реализирали средно по 3.6 нощувки. Пренощувалите чужденци са 457, а пренощувалите българи – 1.2 хиляди. Чуждите граждани са реализирали средно по 4.9 нощувки, а българските – средно по 3.1 нощувки.
С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване в област Ямбол от чужденци е Румъния – с 12.4%, следват Португалия – с 11.6%, Германия – с 9.6%, Латвия – с 8.6%, Малта – с 8.5% и Естония – със 7.2%.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2014 г. е 27.4% и в сравнение със същия месец на предходната година се увеличава с 10.5 процентни пункта (фиг.1).

Фиг.1. Заетост на леглата в местата за настаняване в област Ямбол по месеци

22

Приходите от нощувки през септември 2014 г. в областта достигат 210.1 хил. лв., или със 72.8% повече в сравнение със септември 2013 година. Регистрирано е увеличение, както в приходите от чужди граждани – със 77.0%, така и от български граждани – с 69.7% (фиг. 2).

 Фиг.2. Приходи от нощувки в местата за настаняване в област Ямбол по месеци

23

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаване на данните.
В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.
В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.
Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.
В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.
Повeче информация и данни за местата за настаняване могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Туризъм.

About the Author :