ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ ЮНИ 2015 ГОДИНА

През юни 2015 г. в област Ямбол са функционирали 21 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 388, а на леглата – 709. В сравнение с юни 2014 г. общият брой на местата за настаняване се запазва, а леглата в тях намаляват с 6.0%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2015 г., е 6.4 хил., или с 22.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.
С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през юни 2015 г. в област Ямбол е Турция – с 30.2%, следват Румъния – с 12.1%, Португалия – 8.6%, Франция – с 8.1%, Латвия – с 5.8% и Нидерландия – с 5.6%.
Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през юни 2015 г. намаляват с 3.4% в сравнение със съответния месец на 2014 г. и достигат 1.7 хиляди. Те са реализирали средно по 3.8 нощувки. Пренощувалите чужденци са 392, а пренощувалите българи – 1.3 хиляди. Чуждите граждани са реализирали средно по 6.1 нощувки, а българските – средно по 3.1 нощувки.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2015 г. е 30.9% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 6.1 процентни пункта (фиг.1).

Фиг.1. Заетост на леглата в местата за настаняване в област Ямбол по месеци

f1

Приходите от нощувки през юни 2015 г. в областта достигат 191.3 хил. лв., или с 20.9% по-малко в сравнение с юни 2014 година. Регистрирано е намаление в приходите от български граждани с 35.8%, докато приходите от чужди граждани се увеличават с 23.7% (фиг. 2).

Фиг.2. Приходи от нощувки в местата за настаняване в област Ямбол по месеци

f2
Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.
В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.
Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.
В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.
Повeче информация и данни за местата за настаняване могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ на следния линк: http://www.nsi.bg/Туризъм.

About the Author :