ДГ „Биляна“ – гр. Ямбол обявява конкурси за учители, помощник-възпитатели, помощник-готвач и огняр

DG_BilqnaДГ „Биляна“ – гр. Ямбол обявява конкурс

за длъжността „Учител, детска градина“ – 2 щатни бройки

 

1. Начин на провеждане на конкурса:

– По документи.

– Събеседване – на 28.08.2019г. от 10.00ч. в дирекцията на ДГ „Биляна“.

2. Изисквания за заемане на длъжността:

– Висше образование в професионално направление „Педагогика“, с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Предучилищна педагогика“, с присъдена професионална квалификация „детски учител“.

– Организационни умения, нагласа за работа в екип, комуникативност, отговорност и инициативност.

– Минимум 1 година стаж по специалността.

3. Необходими документи за участие в конкурса:

– Заявление за участие в конкурса

– Документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата / копие/..

– Професионална автобиография.

– Документ за завършено образование /копие/.

– Декларация за липса на пречки за заемане на длъжността / по образец/.

– Лична карта /за сведение/.

– Мотивационно писмо.

4. Документи се приемат от 15.07.2019г. до 15.08.2019г. в канцеларията на ДГ „Биляна“ с адрес –гр. Ямбол,  ул. „Граф Игнатиев“ № 48, всеки ден от 10.00 до 12.00ч. и от 14.00 до 16.00ч.

Подробна информация във връзка с конкурса е публикувана на официалния сайт на детската градина – www.dgbiliana.net , в раздел „Документи“.

 

ДГ „Биляна“ – гр. Ямбол обявява конкурс

за длъжността „Помощник-възпитател“ – 2 щатни бройки

 

1. Начин на провеждане на конкурса:

– По документи.

– Събеседване – на 28.08.2019г. от 10.00ч. в дирекцията на ДГ „Биляна“.

2. Изисквания за заемане на длъжността:

– Средно образование

– Добра комуникативна култура, умения за работа в екип, желание за работа с деца

– Опитът е предимство.

3. Необходими документи за участие в конкурса:

– Заявление за участие в конкурса

– Документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата / копие/..

– Професионална автобиография.

– Документ за завършено образование /копие/.

– Декларация за липса на пречки за заемане на длъжността / по образец/.

– Лична карта /за сведение/.

– Мотивационно писмо.

4. Документи се приемат от 15.07.2019г. до 15.08.2019г. в канцеларията на ДГ „Биляна“ с адрес –гр. Ямбол,  ул. „Граф Игнатиев“ № 48, всеки ден от 10.00 до 12.00ч. и от 14.00 до 16.00ч.

Подробна информация във връзка с конкурса е публикувана на официалния сайт на детската градина – www.dgbiliana.net , в раздел „Документи“.

 

ДГ „Биляна“ – гр. Ямбол обявява конкурс

за длъжността „Помощник-готвач“ – 1 щатна бройка

1. Начин на провеждане на конкурса:

– По документи.

– Събеседване – на 30.08.2019г. от 9.00ч. в дирекцията на ДГ „Биляна“.

2. Изисквания за заемане на длъжността:

– Средно общо или средно специално  образование

– Професионална подготовка по професията „Готвач“/“Помощник-готвач“ или завършено СПТУ по Туризъм.

– Разрешение от органите по здравеопазване и РЗИ за упражняване на професията – Лична здравна книжка

– Опитът в работата като Готвач/Помощник-готвач в детско заведение е предимство.

3. Необходими документи за участие в конкурса:

– Заявление за участие в конкурса

– Документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата / копие/..

– Професионална автобиография.

– Документ за завършено образование /копие/.

– Декларация за липса на пречки за заемане на длъжността / по образец/.

– Лична карта /за сведение/.

– Мотивационно писмо.

4. Документи се приемат от 15.07.2019г. до 15.08.2019г. в канцеларията на ДГ „Биляна“ с адрес –гр. Ямбол,  ул. „Граф Игнатиев“ № 48, всеки ден от 10.00 до 12.00ч. и от 14.00 до 16.00ч.

Подробна информация във връзка с конкурса е публикувана на официалния сайт на детската градина – www.dgbiliana.net , в раздел „Документи“.

 

ДГ „Биляна“ – гр. Ямбол обявява конкурс

за длъжността „Огняр“ – 1 щатна бройка

 

1. Начин на провеждане на конкурса:

– По документи.

– Събеседване – на 30.08.2019г. от 10.00ч. в дирекцията на ДГ „Биляна“.

2. Изисквания за заемане на длъжността:

– Средно  образование

– Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и за работа с газови съоръжения.

– Професионален опит – минимум 2 години

– Уменията за извършване на дърводелски, строителни и други дейности са предимство

3. Необходими документи за участие в конкурса:

– Заявление за участие в конкурса

– Документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата / копие/..

– Професионална автобиография.

– Документ за завършено образование /копие/.

– Декларация за липса на пречки за заемане на длъжността / по образец/.

– Лична карта /за сведение/.

– Мотивационно писмо.

4. Документи се приемат от 15.07.2019г. до 15.08.2019г. в канцеларията на ДГ „Биляна“ с адрес –гр. Ямбол,  ул. „Граф Игнатиев“ № 48, всеки ден от 10.00 до 12.00ч. и от 14.00 до 16.00ч.

Подробна информация във връзка с конкурса е публикувана на официалния сайт на детската градина – www.dgbiliana.net , в раздел „Документи“.

 

About the Author :

Leave a reply