Две ямболски учебни заведения са включени в мрежата на иновативните училища в България за 2017/2018 г.

PG V. LevskiДве ямболски учебни заведения ще започнат новата учебна 2017/1018 г. като иновативни училища. Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“ и Профилирана гимназия „Васил Левски“ са включени в специалния Списък, обявен с Решение № 391 от 17 юли 2017 г. на Министерски съвет, съобщават от пресцентъра на общината.  Общо 184 образователни институции в страната са утвърдени в листата на иновативните училища в Република България, от тях едва 9 са началните училища, а 30 – профилирани гимназии.

Кандидатстването за включване в списъка бе със срок до края на януари т. г. чрез попълване на електронен формуляр. И двете ямболски училища, които са кандидатствали с проект, са одобрени от специализираната комисия към МОН. Съгласно чл. 38, ал. 6  от Закона за предучилищно и училищно образование Иновативни училища са такива, които постигат подобряване на качеството на образованието в четири направления:  разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението; организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и учебната среда; използват нови методи на преподаване или такива, които  разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

NU Kiril i MetodiiНУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е класирано с предложението си за иновация по отношение използване на нови методи на преподаване. Тяхната цел е превръщането на ученика в активен участник в образователния процес чрез въвеждането на методи като  занимания по групи, ролеви игри, решаване на казуси, проектно учене с участието на родители, работа по центрове и др. Целта е постигане на умения за презентиране на екипната работа, развиване възможностите за самоконтрол и самооценка у децата. Прилагането на новите методи на обучение ще доведе до развиване на лидерски качества у учениците, умения да се изслушват, да изразяват мнение, да задават въпроси. Началното училище планира използването на електронни тестове, интерактивни презентации, дидактични електронни игри, с помощта на които часовете да протичат по по-динамичен и емоционален за учениците начин. Крайната цел е ученикът от пасивен наблюдател се превърне в активен участник и „помощник“ на учителя при откриването на нови знания, както и стимулиране на неговата инициативност, креативност и умения за самостоятелно вземане на решения.

Профилираната гимназия „Васил Левски“ залага на иновации, свързани с най-вече с управлението на учебния процес, също и усъвършенствана методика на преподаване. В училището вече се ползва специализиран софтуер за администриране работата в учебното заведение, както и програми за разработване на тестове, задачи и проекти, които да се реализират от учениците. Предвижда се въвеждане на он-лайн достъп до оценките на учениците, както и да продължи установената вече практика за включването им в различни форуми, които да им дадат страничен поглед и допълнителна мотивировка за обучение и личностно самоусъвършенстване. Преподавателският екип изказва благодарност на училищното настоятелство и Обществения съвет за безрезервната подкрепа, която са оказали при кандидатстването на гимназията за включването й в мрежата на иновативните училища.

Съгласно изискванията на програмата, описаните в училищните проекти иновативни процеси ще бъдат с продължителност до четири години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес. Всяко училище определя  критериите за напредък и резултатите, които се търсят година по година. Изпълнението им подлежи на мониторинг и оценка за съответствие с поставените цели.

Основната идея на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България, които да бъдат модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят резултатите си и критичното си мислене чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

 

 

About the Author :