Два нови проекта в община “Тунджа”

OLYMPUS DIGITAL CAMERAДва нови договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. подписа на 23.05.2014 г. председателят на Управителен съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Тунджа“ Станчо Ставрев с Министерство на земеделието и храните.

Първият договор е за реализацията на проект ,,Биоземеделие – новите предизвикателства в развитието на местните земеделски продукти с добавена стойност“. Проектът има две основни цели:

– Да установи потенциала за реализация бъдещ съвместен проект за обмен на добри практики в областта на био-земеделието с потенциални партньорски МИГ от Гърция, Италия и Полша;

– Подписване на Споразумение за партньорство и кандидатстване за финансиране по мярка 421 с партньорите, които бъдат счетени за перспективни за обмен на водещи европейски практики в областта на био-земеделието.

Размерът на предоставената финансова помощ е 29 138,97 лв., а срокът за осъществяване на проекта – шест месеца.

Вторият договор ,,Подкрепа за развитие на местното производство и туризъм в селските райони на ЮИ България” е за подготвителна техническа помощ по мярка 421. Неговата основната цел е да се разработи бъдещ проект за финансиране по тази мярка, който да бъде насочен към стимулиране на туризма и популяризиране на местните производства в селските райони, обхванати от територията на МИГ- овете – партньори.

Размерът на предоставената финансова помощ е 18 176,00 лв. Срокът за осъществяване на проекта е четири месеца.

About the Author :