Двадесет и шесто заседание на Общински съвет – Болярово

IMGP4399aНа 27 юли 2017 година Общински съвет – Болярово проведе своето двадесет и шесто заседание.

На него общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: отчет за дейността на съвета и неговите комисии за първото шестмесечие на 2017 г.; отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет Болярово за първото шестмесечие на 2017 г.; отчета за разходите за командировки на кмета на общината и председателя на ОбС  за второто тримесечие на 2017 г.; отчета за изпълнение бюджета на общината за първото шестмесечие на 2017 г.; предоставяне на дърва за огрев на общопрактикуващи лекари и стоматолози в община Болярово; предложение за включване на СУ „Д-р Петър Берон“  гр. Болярово, община Болярово в списъка на защитените училища през учебната  2017/2018 г.;  предложение за включване на ОУ „Стефан Караджа“- с. Стефан Караджово, община Болярово в списъка на защитените училища през учебната  2017/2018 г.; предложение за включване на ДГ „Здравец“- гр. Болярово и филиалите в селата Воден и Стефан Караджово, община Болярово в списъка на защитените детски градини през учебната 2017/2018 г.; предложение за включване на СУ „Д-р Петър Берон“- гр. Болярово, община Болярово в списъка на средищните училища през учебната  2017/2018 г.; предложение за включване на ОУ „Стефан Караджа“ – с. Стефан Караджово, община Болярово в списъка на средищните училища през учебната  2017/2018 г.; предложение за включване на ДГ „Здравец“ – гр. Болярово и филиалите в с.Шарково и с.Стефан Караджово, община Болярово в списъка на средищните детски градини през учебната 2017/2018 г.; предоставяне под наем на общински имот – дворно място с идентификатор 69674.501.298, заедно с построената в него сграда с идентификатор №69674.501.298.1 по КК на с. Странджа, общ. Болярово; продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Горска поляна, община Болярово, област Ямбол.; маркиране на дървесина в общински горски територии в териториалния обхват на община Болярово; маркиране на иглолистна дървесина от общински горски територии собственост на община Болярово; предложение за отмяна изцяло на Наредба №8 за управление на общинските пътища в община Болярово.

 

 

About the Author :