Двадесет и пето заседание на Общински съвет – Болярово

IMGP3565На 29 юни 2017 година Общинския съвет – Болярово проведе двадесет и петото си заседание.

На заседанието общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: актуализиране и утвърждаване на общинска транспортна схема в община Болярово съгласно чл.8, ал.3 и 4 от Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово; отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по закона за физическото възпитание и спорта;промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2017година; издаване на запис на заповед от община Болярово в полза на Агенция „Социално подпомагане”, обезпечаваща авансово плащане по договор № BG05FMOP001-3.002-0006-C01 от 19.07.2016 г.. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура №BG05FM2OP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019” за Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Болярово”, сключен между Община Болярово и Агенция „Социално подпомагане”; продажба на недвижим имот/земеделска земя/-частна общинска собственост в землището на село Мамарчево;  продажба на недвижим имот-частна общинска собственост в село Стефан Караджово; предоставяне под наем на Общински имот-помещение с идентификатор № 05284.501.1001.1.10, находящ се в гр. Болярово, ул.“Девети септември“ № 37; предоставяне под наем чрез търг на пасища и мери – общинска собственост на територията на община Болярово за стопанската 2017/2018 г.

IMGP3571По точка 5 от дневния ред, общинските съветници изслушаха поканените представители на „Химиндъстрийс“ ООД – гр. София, които подробно разясниха инвестиционното намерение и технологията на дейността, която ще се извършва. След което местните депутати дадоха приеха внесената от общинския кмет докладна относно инвестиционно намерение за изграждане на технологичен комплекс за производство на етерични масла, въглеродни разтворители и спирт, производствено – ремонтен механичен цех на „Химиндъстрийс“ ООД – гр. София. Това е съвсем ранен етап, представителите на фирмата тепърва ще чакат екологична оценка и още много процедури. По техните думи и изследване на специалисти, както и от направените проучвания до момента, при тази технология няма никаква опасност за околната среда. Но това е един много начален етап и подробните изследвания, както и оценки тепърва ще се правят и само при доказване на безопасността, ще започне работа на следващ етап.

About the Author :