Двадесет и девето заседание на Общински съвет – Болярово

IMGP6801На 29 ноември 2017 г. Общинският съвет Болярово проведе своето двадесет и деветото    заседание. На него общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: отчет за работата на в-к „Крайгранична искра“ за 2017 година; отчет за работата на общинска администрация, кметове и кметски наместници по Закона за нотариусите и нотариалната дейност за 2017 година; приемане на годишен план 2018 за ползването на дървесина от Общинския горски фонд на територията на община Болярово; организация за работа на общинска администрация по изпълнението на разпоредбите на Закона за опазване на селското стопанство и административно-наказателната практика за периода 2016 г. и до м. октомври 2017 година; концепция за развитие на културно – историческия туризъм в община Болярово; ползване на широколистна дървесина от Общинския горски фонд на територията на община Болярово за нуждите на местното население; ползване на иглолистна дървесина от Общинския горски фонд на територията на община Болярово; отдаване под наем за 2017-2018 стопанска година на проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне на землищата в община Болярово общински полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на община Болярово; продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Болярово, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 3, вх. Б, ет. 3, ап. 7; предложение за разглеждане от общинските съветници на ОбС Болярово на предоставен от Областен управител на област Ямбол протокол № 3 от 26.10.2017 г. от проведеното извънредно заседание на общото събрание от 10,30 ч. на „Асоциацията по В и К на обособена територия обслужвана от „В и К ЕООД Ямбол“ за взетите решения по предложенията от дневния ред разгледани на извънредното заседание, с което е дадена преди това в заседание на ОбС Болярово от м. 09.2017 г. с решения на ОбС Болярово и мандат на кмета на общината по поставените въпроси от дневния ред;  издаване на разрешително от Кмета на Община Болярово за водовземане на минерална вода – изключителна държавна собственост, предоставена безвъзмездно за управление и ползване на Община Болярово, находище № 85 от Приложение № 2 на Закона за водите „Стефан Караджово”, с.Стефан Караджово, община Болярово, област Ямбол; одобряване на  задание и даване на разрешение за изготвяне Проект на Подробен устройствен план – План за регулация на ПИ  05284.260.358 по КК на гр. Болярово, местността „Пехливански ясак”, община Болярово; предварително съгласие за  прокарване  на външен водопровод и водопроводно отклонение към УПИ І-000200 по КВС на с. Иглика; даване на Разрешение за изработване на проект за ПУП – Парцеларен план – трасе на водопровод до УПИ І-000200, стопански двор с.Иглика, община Болярово засягащо имоти : ПИ 000.205 – пасище   мера и ПИ 000.204- полски път в землището на с. Иглика, община Болярово и двата собственост на община Болярово;  решение за партньорство по проект „Топъл обяд” за деца в неравностойно социално положение, чийто Бенефициент е Областен съвет на Български червен кръст – Ямбол; предложение за избиране допълнително общински съветници в състава на постоянната комисия по европейски програми, здравеопазване, социална политика, образование, култура, вероизповедания, спорт, туризъм при Общински съвет – Болярово за мандат 2015 – 2019 г.

IMGP6800 IMGP6799

About the Author :