“Да спасим Ямбол” сигнализират за разрешено незаконно строителство в градския парк

Da spasimДо Главния прокурор

на Република България

г-н Сотир Цацаров

До и.ф. ръководител на

специализираната прокуратура

г-н Димитър Петров

До КПКОНПИ

г-н Пламен Димитров

До председателя на ПП ГЕРБ

г-н Бойко Борисов

До медиите

 СИГНАЛ ЗА ПРОВЕРКА

от

Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“ – гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

Относно: Разрешено незаконно строителство в Градски парк на Ямбол, публична общинска собственост, от ОбС Ямбол, кмета Георги Славов и гл.архитект на община Ямбол и извършено престъпление по смисъла на чл.209 от НПК

Уважаеми г-н Цацаров,

Уважаеми г-н Петров,

Уважаеми г-н Димитров,

Уважаеми г-н Борисов,

Уважаеми дами и господа от медиите,

С настоящия сигнал за проверка Ви уведомяваме за станали ни известни факти и обстоятелства, обосноваващи предположение за извършени престъпления от висши длъжностни лица, разполагащи с голямо политическо и обществено влияние в община Ямбол, срещу законите, данъчната и финансовата система на РБългария.

Накратко фактите:

Собственика на така известния Морски клуб в Градския парк на Ямбол –  фирмата РИГО ИНВЕСТ“ ЕООД подава искане за допълнително отстъпено право на строеж;

Може би подведени общинските съветници (най вероятно не им е сведена цялата информация от Дирекциите „Общинска собственост и икономически дейности“, „Устройство на територията и строителство“ и ръководството на общината в лицето на кмета Георги Славов, а те не са специалисти по градоустройство) гласуват в интерес на бизнеса, но в нарушение на ЗУТ (Закон за устройство на територията) и ЗОС (закон за общинската собственост) това искане. Градския парк е публична общинска собственост и действащия ПУП ПРЗ за него не е променян и не предвижда за въпросната сграда нито НАДСТРОЯВАНЕ нито ПРИСТРОЯВАНЕ !!! Поради, което и гласуваното допълнително отстъпено право на строеж Е НЕЗАКОННО и в нарушение на законите!!!;

След решението по точка единадесета – предложение относно определяне на пазарна цена на право на надстрояване в УПИ І – за градски парк, кв.1 по плана на град Ямбол с вносител кмета Г. Славов на тринадесетото заседание на Общински съвет – Ямбол проведено на 28 октомври 2016г. „някой“ (най-вероятно кмета Славов) подписва договор за допълнително отстъпено право на строеж и дава зелена светлина;

Гл.архитект одобрява проекти в нарушение на действащия ПУП, в който отреждането на въпросната сграда не е за хотел, а е „Спортна сграда, база, за …“ и в момента Хотела е факт!!!

Въпроси търсещи отговор:

Кой е вносител на предложението до Общински съвет Ямбол и е подвел общинските съветници? Според протокола от сесията на ОбС Ямбол вносител е кмета Георги Иванов Славов! Каква е ролята на служителите на ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ“ и на директора ѝ по изготвяне на въпросното предложение? Кой от ДИРЕКЦИЯ ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ и ДИРЕКЦИЯ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО е съгласувал предложението до ОбС Ямбол?

Кой е лицензирания оценител изготвил пазарната оценка на допълнителното отстъпено право на строеж и той наясно ли е със ЗУТ и съотносимите към случая закони и защо тя е колкото данъчната оценка?

Кой е подписал договора за допълнителното отстъпено право на строеж след решението на ОбС Ямбол и той наясно ли е със законите? Решенията на който и да е ОбС не се изпълняват ако са НЕЗАКОННИ, а отговорността е на този, който подписва.

Кой е подписал Разрешението за строеж на незаконен обект?

А градските легенди говорят, че в този хотел ще има Казино (или друга игрална зала), река Тунджа ще се чисти от тинята и зловонията (вече има обявена обществена поръчка за това и сключен договор) именно заради „благото на новопостроения хотел“, а тенискортовете и цялата спортна база на стадион Георги Дражев ще бъде отдадена на концесия пак на …….???

ПИТАМЕ – ИМА ЛИ ВИНОВЕН И КАКВО НАКАЗАНИЕ ЗАСЛУЖАВА СПОРЕД ЗАКОНИТЕ НА РБ?

НК – Чл. 260. (Отм. – ДВ, бр. 10 от 1993 г., нов – ДВ, бр. 62 от 1997 г.) (1) Лицензиран оценител, който даде невярна оценка или заключение за стойността на оценявано имущество и от това произтече щета в немаловажни случаи, се наказва с лишаване от свобода до три години и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7.

Приложения:

  1. Решение на ОбС Ямбол по т.11 за допълнително отстъпено право на строеж на сесията на ОбС Ямбол от 28.10.2016г.;
  2. Публичен регистър на договорите по ЗОС – стр.63 т.32 – 2016г. за допълнително отстъпено право на строеж.

За извършената проверка и резултатите от нея желаем да бъдем писмено информирани!

                                                           С уважение:  Александър Петров

Борислав Пехливанов

Каньо Канев

 Красимир Стойчев

Иван Кърцъков

Рафаел Калдерон

About the Author :

Leave a reply